Tiêu đểm
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực kinh tế biển trong tương lai- Triển vọng đến 2030 Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực kinh tế biển trong tương lai- Triển vọng đến 2030

Một trong những động lực năng động nhất thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế biển trong tương lai là KH&CN. Tri thức mới là một phạm vi ngày càng tăng các công nghệ đang dần lan tỏa mọi lĩnh vực kinh tế biển và một khi được...

Liên kết
Thông tin đấu thầu
Giới thiệu
Hỏi đáp