Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phòng Sự kiện Khoa học và Công nghệ

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC PHÒNG

Điều 1. Chức năng

Phòng Sự kiện khoa học và công nghệ là một bộ phận thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được Bộ trưởng giao.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phòng Sự kiện khoa học và công nghệ có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng về hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ;
  • Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn về hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ hàng năm;
  • Xây dựng mạng lưới giảng viên và báo cáo viên trong và ngoài nước;
  • Tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng các nội dung về hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu;
  • Tổ chức thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo, tập huấn phục vụ phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.
 2. Tổ chức sự kiện về hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ:
  • Tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế theo kế hoạch và yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc từ các đơn vị trong và ngoài Bộ;
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá công nghệ trên thế giới và trong nước theo yêu cầu;
  • Tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện, xúc tiến và quảng bá công nghệ quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài;
 3. Phối hợp với các phòng trong Trung tâm triển khai các dịch vụ liên quan đến đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và quảng bá về hội nhập khoa học và công nghệ;
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Điều 3. Tổ chức phòng

 1. Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;
  • Trưởng phòng điều hành hoạt động chung của phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao;
  • Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc và trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công;
  • Trưởng phòng và Phó trưởng phòng có thể đồng thời được giao kiêm nhiệm một số nhiệm vụ cụ thể như một chuyên viên.
 1. Nhân sự của phòng bao gồm: viên chức, cán bộ hợp đồng, chuyên gia, và cộng tác viên.