Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KH