Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

  • UAE thành lập Bộ Không gì là không thể

    VTV.vn – Bộ Không gì là không thể có nhiệm vụ giải quyết những khoảng trống trong quản lý nhà nước ngay từ khi nó chưa phát sinh. Đây là cơ quan chính phủ cấp Bộ nhưng không cần bộ trưởng và cơ cấu đến tối giản. Bộ Không gì...

    02-05-2019 | 8:55