Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) năm 2019 và kết quả của Việt Nam