chiến lược hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ”.