Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân.