gắn kết khối tư nhân tham gia vào hoạt động phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.