GS.TS. Lê Trung Thành-Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội