Hội thảo “Hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc