Hội thảo “Italia – Việt Nam hợp tác khoa học: Kết quả và triển vọng tương lai”.