Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam- Vương quốc Anh