“Kinh nghiệm hợp tác về KH&CN với Ba Lan” và “Đề xuất hợp tác về KH&CN: Việt Nam – Ba Lan”.