Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng”.