Nghị quyết số 36a / NQ-CP do Chính phủ ban hành tháng 10 năm 2015 xác định tầm nhìn chung về Chính phủ điện tử