Ông Đỗ Văn Xuân- Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế