Ông Phạm Đức Nghiệm – Phó cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) kiêm Giám đốc Ban QLDA VCIC