Viện Tài nguyên và Môi trường –IREN (Đại học Huế) và Công ty UNIQUE forestry and land use GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức)