Xây dựng tài liệu giáo trình đào tạo về khởi nghiệp ĐMST phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam; Trao đổi chuyên gia; Đồng tổ chức hội thảo