Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ Phát triển

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC PHÒNG

Điều 1. Chức năng

Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ phát triển là một bộ phận thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được Bộ trưởng giao.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ phát triển có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 1. Triển khai các dịch vụ tư vấn liên quan đến hợp tác và hội nhập quốc tế về Khoa học và công nghệ;
 2. Hỗ trợ các đơn vị trong và ngoài Bộ phát triển hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ theo yêu cầu và khả năng cho phép;
 3. Khai thác và triển khai dịch vụ tổ chức đoàn ra cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ;
 4. Tìm kiếm và triển khai các dịch vụ đào tạo, quảng bá tổ chức hội nghị, hội thảo;
 5. Triển khai hoạt động đánh giá trình độ và năng lực hội nhập của các tổ chức và doanh nghiệp theo chức năng và theo yêu cầu;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Điều 3. Tổ chức phòng

 1. Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;
 • Trưởng phòng điều hành hoạt động chung của phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc và trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công;
 • Trưởng phòng và Phó trưởng phòng có thể đồng thời được giao kiêm nhiệm một số nhiệm vụ cụ thể như một chuyên viên.
 1. Nhân sự của phòng bao gồm: viên chức, cán bộ hợp đồng và cộng tác viên.