Liên kết

  • Không có chuyên mục
Phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng chung: Kinh nghiệm vàng từ Singapore

Phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng chung: Kinh nghiệm vàng từ Singapore

Singapore nằm trong nhóm dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ chiến lược phát triển các nền tảng dùng chung, làm tiền đề cho các doanh nghiệp và quốc gia phát triển. Chiến lược vàng đưa Singapore thành quốc gia thông minh Theo ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện […]

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 36/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018  LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống […]