ASCN

  • Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020

    Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020 với chủ đề “Đô thị thông minh – hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” là một trong những dấu mốc quan trọng...

    23-10-2020 | 9:43