Luật Sở hữu trí tuệ

  • LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

    Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung 3 lần. Trân trọng giới thiệu Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ do...

    11-04-2023 | 9:15