science diplomacy

  • Ngoại giao khoa học- Science diplomacy

    Có nhiều định nghĩa khác nhau về ngoại giao khoa học . Tuy nhiên có thể định nghĩa Ngoại giao khoa học là việc sử dụng các hợp tác khoa học giữa các quốc gia để giải quyết những vấn đề chung và để xây dựng các đối tác quốc...

    30-10-2015 | 9:49