Đăng ký tham gia lớp tập huấn

  • Thông báo Đăng ký tham gia lớp tập huấn

    THÔNG BÁO Đăng ký tham gia lớp tập huấn về kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học Trong kế hoạch nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển...

    29-03-2019 | 13:37