đậu mùa khỉ

  • WHO đề xuất tên mới cho bệnh đậu khỉ

    Sau một loạt các cuộc tham vấn với các chuyên gia toàn cầu, WHO sẽ bắt đầu sử dụng một thuật ngữ ưa thích mới “mpox” như một từ đồng nghĩa với bệnh thủy đậu. Cả hai tên sẽ được sử dụng đồng thời trong một năm trong khi...

    28-11-2022 | 17:03