iết bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế