Ông Denis Brunetti – Tổng giám đốc Công ty Ericsson