thư ngỏ

  • Thư ngỏ

    THƯ NGỎ TỪ GIÁM ĐỐC VISTIP Có nhiều nhân tố tạo thành động lực trong quá trình đổi mới và hội nhập, tuy nhiên, “khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao”đã được Lãnh đạo Việt Nam thống nhất khẳng...

    23-10-2015 | 10:27