Uber

  • Quản trị công nghệ dưới góc nhìn của OECD

      Trang thông tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế (VISTIP) giới thiệu quý độc giả góc nhìn của Tổ chức Phát triển kinh tế OECD về Quản trị công nghệ như bài viết dưới đây: Sáng tạo nhiều hơn, sáng tạo tốt...

    05-08-2021 | 15:20