22 Tháng Sáu, 2022 | 10:52
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NC &PT HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ
Căn cứ Quyết định số 279QĐ-BKHCN ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

          Văn phòng là một bộ phận thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được Bộ trưởng giao.

Điều 2. Nhiệm vụ

1.Tổng hợp và xây dựng kế hoạch;

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Trung tâm, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;

b) Được đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo, tổ chức, hành chính của Trung tâm;

c) Theo dõi và báo cáo Lãnh đạo tình tình thực hiện kế hoạch của các phòng, chủ nhiệm nhiệm vụ của Trung tâm.

2.Đảm bảo công tác Tài chính – Kế toán

a) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Trung tâm: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Trung tâm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Trung tâm;

b) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN của Trung tâm theo quy định; tham mưu phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; tham mưu thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, tài chính; tham mưu thẩm định các tờ trình, đề xuất của các đơn vị liên quan đến dự án đầu tư, chế độ, chính sách tài chính;

c) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN các cấp, các hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện;

d) Phối hợp phòng chuyên môn thẩm định thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị trực thuộc.

3.Thực hiện công tác Tổ chức -cán bộ

a) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của Trung tâm. Quản lý hồ sơ, lý lịch viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp. Triển khai hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;

b) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

– Làm thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng; tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm và đột xuất;

– Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

– Tham mưu lãnh đạo Trung tâm thành lập Hội đồng kỷ luật của Trung tâm khi có yêu cầu;

c) Tham mưu lãnh đạo Trung tâm thực hiện báo cáo công tác thanh tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4.Thực hiện công tác Hành chính; Văn thư – Lưu trữ;

a) Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Trung tâm;

b) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Trung tâm; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Trung tâm giao cho các phòng, ban thuộc Trung tâm;

d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Trung tâm ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Trung tâm và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế/ quy định sau khi được ban hành;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Trung tâm và các phòng ban thuộc Trung tâm; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Trung tâm; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

f) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Lãnh đạo Trung tâm.

5.Thực hiện công tác Lễ tân; Quản trị; Phòng cháy – Chữa cháy; Bảo vệ và Quản lý tài sản, vật tư của Trung tâm

a) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Trung tâm;

b) Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Trung tâm;

c) Tổ chức bảo vệ cơ quan đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và phòng chống cháy, nổ trong cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao

Điều 3. Tổ chức của Văn phòng

Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phòng;

a) Chánh Văn phòng điều hành hoạt động chung của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Phó Chánh Văn phòng giúp việc cho Chánh Văn phòng,  chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc và trước Chánh Văn phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

c) Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng có thể đồng thời được giao kiêm nhiệm một số nhiệm vụ cụ thể như một chuyên viên/nghiên cứu viên;

Nhân sự của Văn phòng gồm: viên chức, cán bộ hợp đồng, chuyên gia;

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh, sửa đổi.

Chánh Văn phòng Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế, Trưởng các Phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.