22 Tháng Mười, 2014 | 10:52
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NC &PT HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-BKHCN ngày 16/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chức năng
Văn phòng là một bộ phận thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được Bộ trưởng giao.
 Điều 2.  Nhiệm vụ
Văn phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 1. Tổng hợp và xây dựng kế hoạch;
 2. Đảm bảo công tác tài chính- kế toán;
 3. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ;
 4. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ,
 5. phòng cháy- chữa cháy, bảo vệ và quản lý tài sản, vật tư của Trung tâm.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Điều 3. Tổ chức của Văn phòng

 1. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng;
 • Chánh Văn phòng điều hành hoạt động chung của Văn phòng,   chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao;
 • Phó Chánh Văn phòng giúp việc cho Chánh Văn phòng,  chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc và trước Chánh Văn phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công;
 • Chánh và Phó Chánh Văn phòng có thể đồng thời được giao kiêm nhiệm một số nhiệm vụ cụ thể như một chuyên viên.
 1. Nhân sự của Văn phòng gồm: viên chức, cán bộ hợp đồng.

Điều 4.  Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh,  sửa đổi.  Chánh văn phòng, các viên chức,