kỹ năng viết bài báo/ báo cáo khoa học và trình bày báo cáo khoa học bằng Tiếng Anh.