22 Tháng Ba, 2022 | 14:12
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

CHÍNH SÁCH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế gửi tới đọc giả bài nghiên cứu từ cổng thông tin điện tử của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới tiêu đề Chính sách của Trường Đại học về chuyển giao công nghệ và Sở hữu trí tuệ từ bài Viết gốc  DEVELOPING FRAMEWORKS TO FACILITATE UNIVERSITY-INDUSTRY TECHNOLOGY TRANSFER

 1. CHÍNH SÁCH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chính sách SHTT rõ ràng và minh bạch. Bước đầu tiên quan trọng đối với bất kỳ trường đại học nào có ý định xây dựng quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để chuyển giao công nghệ của các phát minh đã được cấp bằng sáng chế là phải có một chính sách SHTT rõ ràng và minh bạch được cơ quan quản lý trường đại học chính thức phê duyệt và có sẵn để tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu và đối tác bên ngoài. Trong nhiều trường hợp, các chính sách SHTT là kết quả của một quá trình có sự tham gia của tất cả các bên liên quan chính trong tổ chức. Các chính sách về SHTT của trường đại học thường bao gồm tất cả các quyền SHTT, cụ thể là bằng sáng chế và bản quyền, nhưng cũng có thể điều chỉnh việc chuyển giao bí quyết. Chính sách SHTT sẽ trở thành một tài liệu động có thể được xem xét nếu cần, cung cấp sự rõ ràng về một số vấn đề. Một số mục tiêu chính của chính sách SHTT nội bộ là:

 • Cung cấp các quy tắc và hướng dẫn cho việc khai thác thương mại đối với SHTT được tạo ra trong trường đại học;
 • Đảm bảo rằng những khám phá, phát minh và sáng tạo do nhân viên và học sinh tạo ra được sử dụng theo những cách có thể có lợi nhất cho công chúng;
 • Thiết lập các tiêu chí sở hữu;
 • Xác định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan;
 • Xây dựng các hướng dẫn cơ bản để quản lý Chính sách SHTT; và
 • Xác định các quy tắc chia sẻ lợi ích nếu việc thương mại hóa IP tạo ra thu nhập

Tiêu chí về quyền sở hữu. Mặc dù các quy định chung về quyền sở hữu đối với các nghiên cứu do các nhà nghiên cứu của trường đại học thực hiện bằng quỹ công có thể sẽ được pháp luật quốc gia giải quyết, nhưng chính sách SHTT nội bộ của trường đại học thường khẳng định lại các nguyên tắc chính, nêu rõ ý định của trường đại học đối với việc thực hiện các quyền và địa chỉ SHTT của mình một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như:

 • Các trường hợp trong đó quyền SHTT được tạo ra do kết quả nghiên cứu được tài trợ (toàn bộ hoặc một phần) bởi các công ty tư nhân trong khuôn khổ hợp đồng nghiên cứu;
 • Các trường hợp trong đó quyền SHTT được tạo ra do sự tài trợ của một cơ quan khu vực công có thể có các điều khoản hợp đồng cụ thể liên quan đến việc tài trợ;
 • Các trường hợp trong đó SHTT được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu không bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động, chẳng hạn như sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc sau đại học; và
 • Các trường hợp trong đó sáng chế được phát triển với sự hợp tác của các bên thứ ba (cá nhân hoặc tổ chức).

Phân phối thu nhập (hoặc chia sẻ tiền bản quyền). Các quy định về phân phối thu nhập (hoặc chia sẻ tiền bản quyền) là yếu tố chính của hầu hết các chính sách SHTT. Phân phối thu nhập cung cấp một động lực quan trọng cho các nhà nghiên cứu để đảm bảo rằng họ tiết lộ sáng chế của mình cho cơ quan có liên quan và tìm cách tìm ra con đường thương mại hóa tốt nhất. Các quy định về phân phối thu nhập thường xác định rõ loại thu nhập nào sẽ được phân phối và thường không chỉ áp dụng cho tiền bản quyền mà còn cho bất kỳ khoản thanh toán một lần hoặc quan trọng nào khác được thực hiện cho tổ chức để thương mại hóa công nghệ. Thông lệ phổ biến trong vấn đề này là thu nhập tạo ra trước tiên phải trang trải mọi chi phí liên quan đến việc bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ và thu nhập ròng sau đó được phân phối giữa (các) nhà nghiên cứu, phòng ban, trường đại học, văn phòng chuyển giao công nghệ và / hoặc các bên liên quan khác theo tỷ lệ phần trăm được thiết lập trong chính sách. Các chính sách SHTT thường thiết lập các ngưỡng doanh thu và tỷ lệ phần trăm mà (các) nhà nghiên cứu nhận được sẽ giảm khi tổng doanh thu ròng tăng lên. Các chính sách SHTT của trường đại học cũng có thể xác định cách thức thực hiện các quyết định về cách phân chia thu nhập khi có nhiều nhà nghiên cứu tham gia.

–     Xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích xảy ra bất cứ khi nào hai hoặc nhiều mục tiêu hoặc mục tiêu không thể theo đuổi đồng thời và chúng có khả năng cạnh tranh. Nó cũng được mô tả là một tình huống trong đó nghĩa vụ công cạnh tranh với lợi ích tài chính.

Trao đổi hiệu quả giữa trường đại học, giảng viên hoặc các nhân viên khác và khu vực tư nhân đôi khi có thể tạo ra xung đột lợi ích, trong đó các mục tiêu hợp pháp nhưng khác biệt của một số bên liên quan có thể xung đột. Đặc biệt, các trường đại học thường lo ngại rằng nghiên cứu không nghiêng về lợi ích của các công ty tư nhân hoặc trường đại học (hoặc khoa của nó) không bị phân tâm khỏi nhiệm vụ cốt lõi của nó. Trong hoạt động chuyển giao công nghệ, có thể có các loại xung đột lợi ích cụ thể cần được giải quyết, bao gồm các tình huống trong đó các nhà nghiên cứu trường đại học (hoặc người thân của họ) có lợi ích tài chính đối với bất kỳ người được cấp phép của trường đại học. Để tránh những trường hợp như vậy, hoặc giảm thiểu tác động của chúng, các trường đại học cần phát triển các chính sách và thủ tục để tiết lộ và quản lý các xung đột lợi ích. Điều này có thể rất quan trọng đối với uy tín và hình ảnh của trường đại học và các nhà nghiên cứu của trường cũng như để đảm bảo rằng các hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện vì lợi ích cộng đồng và không chỉ vì lợi ích cá nhân. Các chính sách về xung đột lợi ích nhìn chung bao gồm một loạt các vấn đề vượt ra ngoài những vấn đề liên quan chặt chẽ đến quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Trách nhiệm quản lý SHTT. Các chính sách về SHTT thường xác định cơ quan nào của trường đại học sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và quản lý các quyền SHTT của trường đại học. Trong nhiều trường hợp, trách nhiệm đó được giao cho văn phòng chuyển giao công nghệ (xem phần III để biết thêm thông tin về văn phòng chuyển giao công nghệ). Trách nhiệm đánh giá sự tiết lộ sáng chế và đưa ra quyết định về việc cấp bằng sáng chế hay không nói chung cũng được nêu trong chính sách SHTT.

Nghĩa vụ của trường đại học và của các nhà nghiên cứu. Các chính sách SHTT nội bộ của trường đại học có thể nêu rõ các nghĩa vụ nhất định đối với các nhà nghiên cứu cũng như đối với chính tổ chức. Các nghĩa vụ của nhà sáng chế có thể bao gồm, ví dụ, (1) nhu cầu tiết lộ cho cơ quan thích hợp được xác định trong chính sách về bất kỳ kết quả nghiên cứu nào có thể được quyền SHTT bảo hộ; (2) không tiết lộ sáng chế cho các bên thứ ba theo cách có thể ảnh hưởng đến khả năng cấp bằng sáng chế của nó; (3) tuân thủ mọi thỏa thuận đã ký với các bên bên ngoài; (4) hỗ trợ việc bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) để tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích nào. Các nghĩa vụ của trường đại học (hoặc của các cơ quan liên quan) có thể bao gồm, ví dụ, (1) đánh giá mọi tiết lộ; (2) để giảm thiểu sự chậm trễ; (3) để duy trì tính bí mật đối với các phát minh; (4) tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng để mang lại lợi ích cho công chúng; và (5) chuyển nhượng quyền sở hữu cho nhà phát minh, cơ quan tài trợ nghiên cứu hoặc chính phủ nếu họ quyết định không cấp bằng sáng chế hoặc cấp phép.

Các hợp đồng nghiên cứu được tài trợ. Nghiên cứu hợp tác hoặc được tài trợ liên quan đến một trường đại học và một công ty tư nhân đang ngày càng phổ biến ở nhiều trường đại học. Trong nhiều trường hợp, công ty tư nhân tài trợ cho nghiên cứu được thực hiện trong trường đại học bởi các nhà nghiên cứu đại học sử dụng thiết bị của trường đại học. Điều quan trọng là phải có các quy tắc rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trong các trường hợp như vậy cũng như các hướng dẫn về việc nhà tài trợ được cấp giấy phép độc quyền hay không độc quyền, liệu họ có phải trả tiền bản quyền để sử dụng công nghệ là kết quả của nghiên cứu đó hay không và liệu nó sẽ có quyền cấp phép hoặc cấp phép lại cho các bên thứ ba. Những vấn đề này và những vấn đề khác sẽ cần phải được ghi rõ trong hợp đồng nhưng nên được thỏa thuận trước như một vấn đề của chính sách đại học. Nhiều trường đại học cố gắng duy trì một số mức độ kiểm soát đối với IP được tạo ra thông qua các hợp đồng nghiên cứu được tài trợ, ít nhất cũng yêu cầu quyền sở hữu chung.

Sở hữu trí tuệ và sự thăng tiến nghề nghiệp. Việc đưa dữ liệu định lượng về các bằng sáng chế và giấy phép làm tiêu chí tuyển dụng và thăng tiến nghề nghiệp của các nhà nghiên cứu cũng có thể được coi là một động lực quan trọng để các nhà nghiên cứu tham gia vào các hoạt động đó. Lý do cơ bản là trừ khi các nhà nghiên cứu được khen thưởng về mặt chuyên môn cho việc cấp bằng sáng chế và thương mại hóa kết quả nghiên cứu của họ, họ không có khả năng theo đuổi con đường này, thay vào đó, việc ưu tiên công bố kết quả nghiên cứu một cách nhanh chóng sẽ cản trở cơ hội cấp bằng sáng chế và chuyển giao công nghệ sau đó. Các quốc gia và tổ chức khác nhau đã áp dụng các hệ thống khác nhau để đánh giá bằng sáng chế và giấy phép cho mục đích thăng tiến nghề nghiệp, lưu ý rằng điều quan trọng là tránh tạo ra động cơ cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế bừa bãi với chi phí liên quan.

Vòng quay và khởi nghiệp. Khi các trường đại học tham gia vào việc thành lập các công ty phụ để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu được phát triển trong trường đại học, một số vấn đề nảy sinh mà điều quan trọng là phải thiết lập các chính sách hoặc hướng dẫn. Những điều này có thể bao gồm, ví dụ, liệu trường đại học hoặc khoa của nó có được quyền sở hữu vốn chủ sở hữu đối với một công ty hay không; liệu trường đại học, hoặc khoa của nó, có thể hoặc nên tham gia vào ban giám đốc của một công ty phụ; và liệu, và trong điều kiện nào, các nhà nghiên cứu / giáo sư có được nghỉ phép để làm việc trong một công ty phụ trách hay không. Ở các quốc gia nơi các nhà nghiên cứu đại học chính thức là nhân viên của cơ quan tài trợ nghiên cứu trung ương hoặc ủy ban khoa học và công nghệ, cơ quan trả lương cho họ, các chính sách như vậy sẽ phải được thiết lập ở cấp quốc gia.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết và dịch nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO- DEVELOPING FRAMEWORKS TO FACILITATE UNIVERSITY-INDUSTRY TECHNOLOGY TRANSFER

https://www.wipo.int/policy/pdf/en/ui_checklist.pdf