12 Tháng Tư, 2023 | 15:42
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Đo lường năng lực kinh doanh để đổi mới sáng tạo-Chương 5- Cẩm nang OSLO

Chương 5. Đo lường năng lực kinh doanh để đổi mới sáng tạo

Khả năng kinh doanh bao gồm kiến thức, năng lực và nguồn lực mà một công ty tích lũy theo thời gian và sử dụng để theo đuổi các mục tiêu của mình. Việc thu thập dữ liệu về năng lực kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phân tích các động lực và tác động của đổi mới sáng tạo  (tại sao một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo  còn những doanh nghiệp khác thì không), các loại hoạt động đổi mới sáng tạo  được các doanh nghiệp thực hiện và tác động của chúng. Năng lực kinh doanh liên quan đến đổi mới sáng tạo  bao gồm năng lực quản lý, kỹ năng lực lượng lao động và năng lực công nghệ. Các cuộc thảo luận về khả năng công nghệ bao gồm chuyên môn kỹ thuật, khả năng thiết kế và năng lực kỹ thuật số.

5.1. Giới thiệu

5.1. Khả năng kinh doanh bao gồm kiến thức, năng lực và nguồn lực mà một công ty tích lũy theo thời gian và sử dụng để theo đuổi các mục tiêu của mình. Các kỹ năng và khả năng của lực lượng lao động trong một công ty là một phần đặc biệt quan trọng của các khả năng liên quan đến đổi mới sáng tạo . Thu thập dữ liệu về năng lực kinh doanh có tầm quan trọng đặc biệt đối với các phân tích về tác động của đổi mới sáng tạo  đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và lý do tại sao một số doanh nghiệp tìm cách đổi mới sáng tạo  còn những doanh nghiệp khác thì không (xem Chương 11).

5.2. Nhiều khả năng kinh doanh có thể hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo  và thành công về mặt kinh tế của các cuộc đổi mới. Chương này cung cấp các phương án đo lường cho bốn loại năng lực phù hợp cho nghiên cứu về hiệu quả đổi mới sáng tạo  của doanh nghiệp:

 • các nguồn lực được kiểm soát bởi một công ty (phần 2)
 • khả năng quản lý chung của một công ty, bao gồm các khả năng liên quan đến quản lý các hoạt động đổi mới sáng tạo (phần 3 )
 • các kỹ năng của lực lượng lao động và cách một công ty quản lý nguồn nhân lực của mình (phần 4)
 • khả năng phát triển và sử dụng các công cụ công nghệ và tài nguyên dữ liệu, với việc cung cấp nguồn thông tin ngày càng quan trọng cho đổi mới sáng tạo (mục 5 ).

5.3. Nhiều khái niệm liên quan đến khả năng kinh doanh đã thay đổi theo thời gian khi các cuộc nghiên cứu cải thiện hiểu biết của chúng ta về quá trình đổi mới sáng tạo. Những cải thiện hơn nữa trong hiểu biết sẽ yêu cầu thu thập dữ liệu để áp dụng các khái niệm và phương pháp đo lường mới.

5.4. Phần thảo luận trong chương này về khả năng nội bộ có tiềm năng ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp bổ sung cho Chương 7- chương đề cập đến tác động của các yếu tố bên ngoài đến đổi mới sáng tạo. Một số yếu tố này có mối liên hệ với nhau, chẳng hạn như kỹ năng của lực lượng lao động của một công ty bị hạn chế bởi các nhân viên có kỹ năng trên thị trường lao động. Chương 6 đề cập đến các hoạt động và khả năng của các công ty trong việc thu hút và sử dụng kiến thức được tạo ra từ bên ngoài và do đó cung cấp một cầu nối giữa chương này và Chương 7.

5.5. Cả doanh nghiệp tích cực đổi mới sáng tạo  và không đổi mới sáng tạo  đều có thể phát triển và sử dụng các khả năng kinh doanh được thảo luận trong chương này.

5.6. Phần  5.2 mô tả các nguồn lực chung của công ty có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo. Phần  5.3 xem xét khả năng quản lý của công ty, đặc biệt là chiến lược cạnh tranh và khả năng tổ chức, quản lý của nó. Nguồn nhân lực và các kỹ năng của lực lượng lao động liên quan đến đổi mới sáng tạo  được xem xét trong phần  5.4 , tiếp đến là các khả năng công nghệ khác nhau (bao gồm cả thiết kế) trong phần  5.5 . Các khuyến nghị cho việc đo lường của chương này được tóm tắt trong phần  5.6 .

5.2. Nguồn lực chung của công ty

5.7. Các nguồn lực sẵn có của một công ty có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng theo đuổi mục tiêu bằng cách tham gia vào các loại hoạt động khác nhau, bao gồm các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo . Các nguồn lực liên quan cho công ty bao gồm lực lượng lao động của chính công ty, tài sản vật chất và vô hình (bao gồm vốn dựa trên tri thức), kinh nghiệm tích lũy trong việc tiến hành các hoạt động kinh doanh và các nguồn tài chính sẵn có. Việc tiếp cận các nguồn lực từ các doanh nghiệp liên kết đối với các công ty là một phần của nhóm doanh nghiệp và của các đối tác, cộng tác viên có thể có liên quan như nhau.

5.2.1. Quy mô công ty

5.8. Quy mô công ty là một yếu tố dự đoán thường được sử dụng của các hoạt động đổi mới sáng tạo  và xu hướng đổi mới sáng tạo  của các công ty (Cohen và Klepper, 1996). Các thước đo phổ biến nhất về quy mô doanh nghiệp bao gồm số lượng người có việc làm và khối lượng doanh thu (hoặc các thước đo tương đương trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính mà đây là thước đo sản lượng ít liên quan hơn). Do đó, dữ liệu về cả việc làm và doanh thu nên được thu thập. Dữ liệu việc làm có thể được thu thập theo số lượng đầu người, nhưng phải dựa trên số lượng tương đương toàn thời gian (FTE) bất cứ khi nào có thể. Một thước đo khác về quy mô công ty là giá trị tài sản sở hữu, rất hữu ích cho phân tích năng suất.

5.2.2. Tài sản kinh doanh

5.9.Trong kế toán doanh nghiệp, tổng tài sản bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản thiện chí và tài sản lưu động (ví dụ: tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho). Sự khác biệt giữa các tài sản ngụ ý trách nhiệm pháp lý đối với một bên khác và những tài sản không giúp tách tài sản tài chính khỏi tài sản “thực”. Trong các tài liệu về kinh tế học và xuyên suốt sổ tay hướng dẫn này (xem thêm Chương 2 và 4), thuật ngữ tài sản được áp dụng cho những nguồn lực do công ty kiểm soát và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả trong hơn một năm. Dữ liệu về tài sản có thể được lấy từ báo cáo tài chính và bao gồm giá trị sổ sách của tài sản cố định hữu hình (bất động sản, nhà máy và thiết bị) và tổng giá trị ghi sổ của tài sản vô hình (ví dụ: phần mềm, bằng sáng chế, nhượng quyền thương mại, nhãn hiệu và thiện chí). Giấy phép theo quy định để khai thác tài nguyên (ví dụ: quang phổ không dây, tài nguyên thiên nhiên,…) cũng có thể được coi là tài sản kinh doanh.

5.2.3. Tuổi

5.10. Tuổi của một công ty là một chỉ số tài nguyên khác bởi nó nắm bắt kinh nghiệm tích lũy tổng thể của một công ty theo thời gian. Các công ty lâu đời hơn thường tích lũy được một kho kiến thức lớn hơn so với các công ty trẻ hơn về cách thực hiện thay đổi và thu được kết quả từ các khoản đầu tư. Việc học tập, theo thời gian có thể ảnh hưởng đến cả khả năng đổi mới sáng tạo  và kết quả đổi mới sáng tạo  (Huergo và Jaumandreu, 2004). Ngược lại, các công ty trẻ hơn có thể nhanh nhẹn hơn trong việc thực hiện thay đổi nếu họ ít bị ảnh hưởng bởi sức ì của tổ chức và có chi phí điều chỉnh và chi phí chìm thấp hơn.

5.11. Việc đo lường tuổi của một công ty liên quan đến một số thách thức về khái niệm và thực tế, chẳng hạn như xác định ngày thành lập có liên quan của một doanh nghiệp (Eurostat/OECD, 2007). Định nghĩa về sự ra đời của doanh nghiệp không bao gồm các mục nhập vào dân số doanh nghiệp do sáp nhập, chia tách và các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp khác. Nó cũng loại trừ các mục chỉ do thay đổi hoạt động.

5.12. Tuổi của công ty nên được đo lường bất cứ khi nào có thể bằng số năm mà một công ty (với tư cách là một đơn vị tổ chức) đã hoạt động kinh tế. Điều này cung cấp thước đo khoảng thời gian mà công ty đã tích lũy kiến thức một cách hiệu quả. Điều này có thể khác với số năm kể từ khi thành lập hợp pháp của một công ty, vì các công ty có thể áp dụng hình thức pháp lý tốt sau khi bắt đầu hoạt động hoặc có thể không hoạt động trong một thời gian sau khi được thành lập. Theo định nghĩa được Eurostat/OECD sử dụng cho nhân khẩu học doanh nghiệp, điều quan trọng là phải loại trừ các sự kiện không phải là sinh, điều này có thể khó thực hiện nếu chỉ có dữ liệu hành chính cơ bản.

5.13. Do đó, nên thu thập dữ liệu về năm mà một công ty bắt đầu bất kỳ loại hoạt động kinh doanh nào, kể cả các hoạt động trước năm thành lập hợp pháp. Thông tin về cách các công ty được thành lập cũng có thể có giá trị vì các phương pháp thành lập khác nhau (khởi nghiệp bởi một cá nhân, tách ra từ một trường đại học hoặc công ty, hoạt động gia đình, v.v.) có thể ảnh hưởng đến các chiến lược và hoạt động đổi mới sáng tạo .

5.2.4. Tài chính và quyền sở hữu

5.14. Các nguồn tài chính nội bộ của một công ty là một động lực chính khác cho sự đổi mới sáng tạo . Các công ty có lợi nhuận cao hơn và các công ty có tỷ lệ vốn sở hữu lớn hơn có thể thấy dễ dàng hơn khi đầu tư vào các hoạt động có kết quả không chắc chắn, chẳng hạn như những hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo . Các biện pháp hữu ích về nguồn lực tài chính nội bộ của công ty bao gồm tỷ suất lợi nhuận (thu nhập trước thuế hoặc thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Dữ liệu về các nguồn tài chính nội bộ cũng rất quan trọng khi diễn giải dữ liệu về nguồn tài chính bên ngoài của công ty và khả năng tiếp cận thị trường tài chính của công ty (xem tiểu mục 7.4.3). Đây cũng có thể là thước đo kết quả tài chính của đổi mới sáng tạo  (xem Chương 8).

5.15. Tình trạng sở hữu của một công ty cũng có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn lực. Các công ty là một phần của một nhóm doanh nghiệp có thể có quyền truy cập vào các nguồn lực vượt quá đáng kể các nguồn lực của chính công ty. Dữ liệu có thể được thu thập dựa trên những điều sau (một số thông tin này có thể được lấy từ sổ đăng ký kinh doanh):

 • nếu công ty là một doanh nghiệp độc lập hoặc một phần của một nhóm doanh nghiệp
 • nếu công ty là một phần của tập đoàn đa quốc gia (các công ty của nhóm doanh nghiệp được đặt tại các quốc gia khác nhau) hoặc một nhóm quốc gia (tất cả các công ty của nhóm doanh nghiệp đều được đặt tại cùng một quốc gia)
 • quốc gia đặt trụ sở chính của chủ sở hữu cuối cùng của công ty (công ty có cổ phần kiểm soát trong công ty)
 • nếu công ty được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán và, nếu vậy, thông tin về tập trung quyền sở hữu.

5.16. Ở mức tối thiểu, nên xác định xem một công ty là một công ty độc lập hay là một phần của một nhóm doanh nghiệp và nếu là một nhóm doanh nghiệp, thì nhóm doanh nghiệp là một tập đoàn đa quốc gia hay quốc gia. Ngoài ra, có thể thu thập thêm thông tin về nhóm doanh nghiệp, ví dụ: quốc gia đặt trụ sở chính của nhóm và quy mô của toàn bộ nhóm.

5.3. khả năng quản lý

5.17. Năng lực quản lý có thể ảnh hưởng đến khả năng của một công ty trong việc thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo , giới thiệu các đổi mới sáng tạo  và tạo ra các kết quả đổi mới sáng tạo . Mặc dù các tài liệu về quản lý đã xác định rất nhiều phương pháp và khả năng quản lý có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất đổi mới sáng tạo , phần này tập trung vào hai lĩnh vực chính: chiến lược cạnh tranh của công ty và khả năng tổ chức và quản lý được sử dụng để thực hiện chiến lược này.

5.3.1. Chiến lược kinh doanh

5.18. Một chiến lược kinh doanh bao gồm việc xây dựng các mục tiêu và xác định các chính sách để đạt được các mục tiêu này. Các mục tiêu chiến lược bao gồm các kết quả dự kiến trong trung và dài hạn (không bao gồm mục tiêu về lợi nhuận, được chia sẻ bởi tất cả các công ty). Các chính sách hoặc kế hoạch chiến lược bao gồm cách thức một công ty tạo ra lợi thế cạnh tranh hoặc “đề xuất bán hàng độc nhất”. Các lựa chọn chiến lược phổ biến bao gồm:

 • cạnh tranh về giá cả hoặc chất lượng
 • lãnh đạo thị trường hoặc theo dõi (chủ động định hình thị trường hoặc phản ứng với cạnh tranh)
 • cách tiếp cận rủi ro (tham gia vào các hoạt động có rủi ro cao và phần thưởng cao so với ưu tiên cho các hoạt động có rủi ro thấp)
 • mức độ cởi mở (tìm kiếm các đối tác hợp tác mới so với thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và ổn định với các đối tác quan trọng)
 • chuyển đổi (tìm kiếm mô hình kinh doanh mới so với cải tiến liên tục mô hình kinh doanh hiện có)
 • tập trung vào một thị trường sản phẩm duy nhất so với phục vụ đồng thời nhiều thị trường.

5.19. Sự phân bố địa lý của các hoạt động bán hàng (ví dụ: thị trường địa phương, quốc gia hoặc quốc tế) là một khía cạnh quan trọng trong chiến lược cạnh tranh của một công ty, cũng như mức độ hội nhập theo chiều dọc. Cuối cùng, các chiến lược cạnh tranh có nhiều khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty, bao gồm các hoạt động đổi mới sáng tạo , nếu chúng được chính thức hóa và truyền đạt trong công ty.

5.20. Chiến lược kinh doanh của một công ty ảnh hưởng đến các kết quả kinh tế quan trọng, chẳng hạn như tăng trưởng (về doanh số, việc làm hoặc vốn cổ phần), tỷ suất lợi nhuận hoặc lợi nhuận trên vốn và thị phần. Dữ liệu về các chiến lược cạnh tranh chung trong kinh doanh, mục tiêu đổi mới sáng tạo  và kết quả (xem Chương 8) có giá trị để nghiên cứu về sự thành công tương đối của các chiến lược khác nhau đối với hiệu quả quan sát được.

5.21. Việc thu thập dữ liệu có thể thu được thông tin về sự tồn tại của các kế hoạch chiến lược khác nhau, cách các kế hoạch này được truyền đạt tới nhân viên (ví dụ: nếu có một kế hoạch chiến lược bằng văn bản) và các hệ thống để theo dõi tiến trình đạt được các kế hoạch đó. Ngoài ra, thông tin về chức năng kinh doanh nào được đề cập trong kế hoạch chiến lược (ví dụ: tài chính, tiếp thị và quan hệ khách hàng, hậu cần) và hoạt động nào (ví dụ: đổi mới sáng tạo , phát triển lực lượng lao động, sức khỏe và an toàn, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) có thể giúp xác định mối liên kết giữa các chiến lược và đổi mới sáng tạo .

5.22. Một lựa chọn chính của các công ty sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động đổi mới sáng tạo  là nên cạnh tranh chủ yếu về giá hay chất lượng. Các công ty tập trung vào chất lượng sẽ có nhiều khả năng phát triển các cải tiến sản phẩm mới cho thị trường, trong khi các công ty tập trung vào giá nên chú trọng nhiều hơn vào các quy trình hiệu quả cao. Để nắm bắt được những định hướng chiến lược này, nên thu thập dữ liệu về tầm quan trọng tương đối tổng thể của chi phí và chất lượng đối với chiến lược cạnh tranh của công ty, bao gồm:

 • mức độ mà các công ty tập trung vào giá sản phẩm của họ (cạnh tranh chi phí)
 • mức độ mà các công ty tập trung vào các tính năng chất lượng (ví dụ: chức năng, độ bền, tính linh hoạt khi sử dụng, v.v.).

5.23. Các thông tin liên quan khác bao gồm tầm quan trọng đối với các công ty trong việc tập trung cải tiến các sản phẩm hiện có, giới thiệu các sản phẩm hoàn toàn mới hoặc điều chỉnh sản phẩm theo các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Một khía cạnh khác của các chiến lược cạnh tranh liên quan đến chất lượng bao gồm tầm quan trọng của các hoạt động xây dựng thương hiệu để phân biệt sản phẩm của công ty với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

5.24.Một lựa chọn chiến lược là liệu một công ty phục vụ đồng thời một thị trường sản phẩm hay nhiều thị trường, vì mức độ đa dạng hóa cao hơn có thể thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo . Các công ty phục vụ nhiều thị trường có nhiều khả năng có nhiều cơ hội và nhu cầu đổi mới sáng tạo  hơn so với những công ty phục vụ một thị trường sản phẩm duy nhất. Để nắm bắt được loại hình đa dạng hóa này, các cuộc điều tra có thể thu thập dữ liệu về số dòng sản phẩm mà công ty đang hoạt động và phần doanh thu tương ứng. Thông tin này có thể được sử dụng để xây dựng các chỉ số đa dạng hóa hoặc tập trung tương tự như chỉ số Herfindahl. Ngoài ra, các cuộc khảo sát có thể hỏi người trả lời xem công ty của họ có nhắm mục tiêu thị trường sản phẩm cụ thể hoặc ứng dụng trong thị trường sản phẩm hay không. Với mục đích này, số lượng khách hàng khác nhau được phục vụ, hoặc tỷ lệ của ba hoặc năm khách hàng chính trong tổng doanh thu, có thể cung cấp thông tin có giá trị. Việc thu thập dữ liệu về chiến lược sản phẩm của công ty nên được liên kết với dữ liệu về mức độ cạnh tranh trên thị trường sản phẩm của công ty (xem tiểu mục 7.4.2).

5.25. Bởi vì các công ty có thể áp dụng các chiến lược khác nhau ở các thị trường khác nhau, nên các câu hỏi về định hướng chiến lược nên được chia nhỏ theo thị trường hoặc đề cập cụ thể đến tất cả các thị trường của một công ty.

5.26. Thị trường địa lý mà một công ty nhắm mục tiêu cung cấp thông tin bổ sung về chiến lược của công ty vì chúng liên quan đến sự đa dạng của nhu cầu người dùng và môi trường cạnh tranh và pháp lý có ảnh hưởng đến phạm vi và định hướng của các hoạt động đổi mới sáng tạo . Một cách đơn giản để thu thập thông tin này là hỏi xem một công ty có bán sản phẩm ở các khu vực địa lý cụ thể hay không. Tỷ lệ bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài (chia sẻ xuất khẩu) là một thước đo hữu ích khác. Nên thu thập dữ liệu về việc một công ty có phục vụ thị trường bên ngoài quốc gia của mình hay không và nếu có thì tỷ lệ doanh thu từ xuất khẩu.

5.27.Một khía cạnh khác của chiến lược cạnh tranh của một công ty là quyết định “làm hoặc mua”, đặc biệt đối với các thành phần sản phẩm (và các quy trình sản xuất và hậu cần có liên quan) có giá trị lớn nhất đối với người dùng và do đó rất quan trọng đối với vị trí thị trường của một công ty. Mức độ tích hợp theo chiều dọc (chia sẻ sản xuất nội bộ) có thể cung cấp manh mối về bề rộng của các hoạt động đổi mới sáng tạo  của một công ty. Tuy nhiên, dữ liệu về tỷ lệ nguyên vật liệu và dịch vụ đã mua trong tổng sản lượng là không đủ vì chúng không nắm bắt được sự tích hợp theo chiều dọc cho các thành phần chính. Do đó, các câu hỏi khảo sát cần thu thập thông tin từ tự đánh giá, chẳng hạn như mức độ tích hợp theo chiều dọc cho các thành phần quan trọng và không quan trọng.

5.3.2. Năng lực tổ chức và quản lý

5.28. Năng lực tổ chức và quản lý bao gồm tất cả các khả năng, năng lực và năng lực nội tại của một công ty có thể được sử dụng để huy động, chỉ huy và khai thác các nguồn lực nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của công ty. Những khả năng này thường liên quan đến việc quản lý con người; vốn vô hình, vật chất và tài chính; và kiến thức. Khả năng liên quan đến cả quá trình nội bộ và quan hệ bên ngoài. Khả năng quản lý là một tập hợp con cụ thể của khả năng tổ chức liên quan đến khả năng của người quản lý để tổ chức thay đổi.

5.29. Khả năng quản lý thay đổi có liên quan chặt chẽ đến khả năng đổi mới sáng tạo  của tổ chức. Chúng bao gồm:

 • khả năng đáp ứng (khả năng xác định các thách thức bên ngoài có liên quan)
 • học tập (khả năng học hỏi từ kinh nghiệm)
 • liên kết (khả năng tích hợp các quy trình khác nhau để đạt được các mục tiêu chiến lược)
 • sáng tạo (khả năng tạo ra và sử dụng kiến thức mới và giải pháp mới).

5h30. Các cuộc khảo sát có thể thu thập dữ liệu về mức độ liên quan của các khả năng này đối với hoạt động kinh doanh của công ty, sử dụng thang đo Likert hoặc cách khác là về mức độ khả năng quản lý đối với từng khả năng trong số bốn khả năng này. Trong cả hai trường hợp, việc thu thập dữ liệu sẽ cần dựa trên đánh giá chủ quan của người trả lời.

5.31. Một khái niệm khác liên quan đến đổi mới sáng tạo  là “năng lực quản lý năng động” của công ty đề cập đến khả năng của các nhà quản lý trong việc tổ chức phản ứng hiệu quả đối với các thách thức bên trong và bên ngoài (xem Helfat và Martin, 2015; Helfat và cộng sự, 2007). Khả năng quản lý năng động bao gồm ba khía cạnh chính:

 • nhận thứccủa nhà quản lý : các cấu trúc kiến thức ảnh hưởng đến xu hướng và kinh nghiệm của nhà quản lý khi, ví dụ, dự đoán những thay đổi của thị trường hoặc hiểu ý nghĩa của các lựa chọn khác nhau
 • vốn xã hộicủa nhà quản lý : thiện chí có được từ các mối quan hệ mà nhà quản lý có với những người khác và có thể sử dụng để có được các nguồn lực và thông tin
 • nguồn nhân lựcquản lý : các kỹ năng và kiến thức đã học được mà các cá nhân phát triển thông qua kinh nghiệm, đào tạo và giáo dục trước đây của họ.

5.32. Việc thu thập dữ liệu về khả năng quản lý năng động có thể dựa vào các mục đã được phát triển trong một loạt các nghiên cứu về quản lý (xem Helfat và Martin [2015] để xem xét).

5.33. Một khả năng khác của tổ chức có liên quan chặt chẽ đến đổi mới sáng tạo  là việc áp dụng Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Nó bao gồm tất cả các nỗ lực để thiết lập và duy trì sự cải tiến liên tục trong khả năng của một công ty để sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ chất lượng cao. Việc thu thập dữ liệu có thể xác định xem một công ty có chứng nhận ISO cho TQM hay không, chứng nhận này được cấp khi nào và liệu công ty có tuân theo các phương pháp quản lý chất lượng khác, chẳng hạn như quy trình cải tiến liên tục hoặc sản xuất tinh gọn hay không. Đầu tiên là một phương pháp quản lý để liên tục xác định những thiếu sót tiềm ẩn trong các quy trình của tổ chức và phát triển các cách khắc phục chúng. Sản xuất tinh gọn tập trung vào các hoạt động sản xuất tạo ra giá trị, đồng thời tránh tất cả các hoạt động khác.

5.34. Quản lý có trách nhiệm xác định các mục tiêu hiệu suất. Việc sử dụng các chỉ số hiệu suất chính trên các lĩnh vực hoạt động khác nhau cho thấy một công ty xác định và giám sát các mục tiêu hoạt động một cách có hệ thống như thế nào (xem Bloom và Van Reenen, 2010). Khảo sát có thể hỏi người trả lời về các phương pháp theo dõi hiệu suất sau (ví dụ: Cục Thống kê Úc, 2016):

 • liệu các công ty có các chỉ số hiệu suất chính tại chỗ hay không
 • lĩnh vực hoạt động và chức năng kinh doanh nào được đo lường thông qua các chỉ số hoạt động (ví dụ: tài chính, hoạt động, chất lượng, đổi mới sáng tạo , nguồn nhân lực, môi trường, sức khỏe và an toàn)
 • tần suất giám sát hiệu suất
 • nếu kết quả thực hiện được sử dụng để xác định thù lao của người quản lý hoặc nhân viên, ví dụ: thông qua hệ thống tiền thưởng hoặc thăng chức
 • hậu quả nếu kết quả thực hiện không được đáp ứng.

5.3.3. Đặc điểm của chủ doanh nghiệp và quản lý cấp cao

5,35. Khả năng tổ chức và quản lý thường chỉ phù hợp với các tổ chức lớn hơn phân chia hoạt động giữa các bộ phận hoặc chức năng kinh doanh khác nhau. Do đó, nhiều khái niệm trong số này không phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, kể cả các doanh nghiệp trong khu vực phi chính thức, vốn thiếu nhiều bộ phận hoặc chức năng. Đối với những công ty này, việc thu thập dữ liệu về đặc điểm của người quản lý-chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các chiến lược và hoạt động của công ty có thể phù hợp hơn. Trong trường hợp các doanh nghiệp lớn hơn và phức tạp hơn, đặc biệt là những doanh nghiệp có quyền sở hữu phân tán cao, nỗ lực thu thập dữ liệu có thể kết hợp thông tin về năng lực tổ chức và dữ liệu về đặc điểm của quản lý cấp cao.

5.36. Dữ liệu liên quan để thu thập bao gồm trình độ học vấn cao nhất của chủ sở hữu hoặc người quản lý, kinh nghiệm kinh doanh và nghề nghiệp chuyên nghiệp. Cả ba đặc điểm này có thể ảnh hưởng đến mức độ vốn con người và các loại chuyên môn của chủ sở hữu. Kinh nghiệm kinh doanh và sự nghiệp chuyên nghiệp của chủ sở hữu là thước đo kỹ năng quản lý của họ có được thông qua thực tiễn kinh doanh. Dữ liệu liên quan bao gồm số năm kinh nghiệm chuyên môn hoặc số lượng công ty khác nhau mà một người sở hữu trước khi trở thành chủ sở hữu của công ty hiện tại.

5.37. Dữ liệu nhân khẩu học về độ tuổi, giới tính hoặc bản dạng giới, nơi sinh và nền tảng văn hóa xã hội của chủ sở hữu cũng có thể có giá trị (Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, 2018), mặc dù loại dữ liệu nhân khẩu học có thể được thu thập sẽ phụ thuộc vào luật pháp về thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. Dữ liệu về các đặc điểm cá nhân có thể có giá trị cho nghiên cứu về tác động của các chính sách của chính phủ nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo  và các hoạt động kinh doanh khác giữa các nhóm dân số cụ thể.

5.38. Một hình thức sở hữu doanh nghiệp đặc biệt phù hợp với việc phân tích khả năng quản lý là doanh nghiệp do gia đình sở hữu. Một công ty thuộc sở hữu gia đình nếu các thành viên trong cùng một gia đình nắm giữ 50% cổ phần trở lên của công ty. Sở hữu gia đình có thể ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo  nếu các công ty thuộc sở hữu gia đình có các ưu tiên khác với các công ty khác đối với các mục tiêu chiến lược như lợi nhuận và tăng trưởng, và quan trọng hơn là khung thời gian để đạt được các mục tiêu này. Ngoài ra, sự khác biệt về kinh nghiệm quản lý và chấp nhận rủi ro giữa chủ sở hữu gia đình và người quản lý có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đổi mới sáng tạo  của công ty.

5.39. Nếu việc thu thập dữ liệu có thể xác định các công ty thuộc sở hữu gia đình, thì các biến bổ sung sau đây có liên quan đến nghiên cứu về tác động của quyền sở hữu gia đình đối với các mục tiêu chiến lược và đổi mới sáng tạo  (xem Bloom và Van Reenen, 2007):

 • số thế hệ công ty đã thuộc sở hữu gia đình
 • nếu công ty chỉ được quản lý bởi các thành viên trong gia đình, cùng với các thành viên trong gia đình và các nhà quản lý bên ngoài hoặc chỉ bởi các nhà quản lý bên ngoài
 • tỷ lệ giám đốc điều hành là thành viên gia đình
 • nếu chủ sở hữu có kế hoạch chuyển giao công ty cho thế hệ gia đình tiếp theo.

5h40. Các đặc điểm khác liên quan đến quyền sở hữu có thể liên quan đến khả năng đổi mới sáng tạo  của công ty bao gồm loại hình sở hữu hợp pháp, liệu công ty có được niêm yết trên thị trường chứng khoán hay liệu các công ty khác có nắm giữ cổ phần thiểu số trong đó hay không.

5.41. Ở một số quốc gia, có thể liên kết dữ liệu khảo sát đổi mới sáng tạo  sáng tạo với các nguồn dữ liệu khác về đặc điểm của chủ sở hữu doanh nghiệp.

5.3.4. Khả năng quản lý đổi mới sáng tạo

5.42. Quản lý đổi mới sáng tạo  bao gồm tất cả các hoạt động để bắt đầu, phát triển và đạt được kết quả từ đổi mới sáng tạo . Các khả năng liên quan được liên kết chặt chẽ với các khả năng tổ chức và quản lý chung và bao gồm:

 • xác định, tạo ra, đánh giá và theo đuổi các ý tưởng đổi mới sáng tạo
 • tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (nghĩa là sắp xếp các hoạt động đổi mới sáng tạo  khác nhau)
 • phân bổ nguồn lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo sáng tạo
 • quản lý các hoạt động đổi mới sáng tạo được thực hiện với sự cộng tác của các đối tác bên ngoài
 • tích hợp kiến thức bên ngoài và các đầu vào bên ngoài khác vào các hoạt động đổi mới sáng tạo của công ty
 • giám sát kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo và rút kinh nghiệm
 • khai thác và quản lý các đổi mới sáng tạo và kiến thức khác đã được tạo ra như một phần của các hoạt động đổi mới sáng tạo  của công ty, bao gồm bảo vệ kiến thức và tài sản đổi mới sáng tạo .

5.43. Khả năng quản lý đổi mới sáng tạo  chính là kích thích, thu thập và đánh giá các ý tưởng mới được tạo ra trong công ty. Thu thập dữ liệu có thể xác định việc sử dụng hoặc tầm quan trọng của các phương pháp sau:

 • hệ thống quản lý tri thức
 • nền tảng quản lý ý tưởng
 • kế hoạch gợi ý nhân viên
 • khuyến khích tài chính và phi tài chính (phần thưởng, thăng chức) cho nhân viên đề xuất ý tưởng sáng tạo
 • ủy quyền ra quyết định cho các nhà quản lý dự án đổi mới sáng tạo và nhân viên đổi mới sáng tạo
 • liên quan đến đại diện của nhân viên trong các quyết định đổi mới sáng tạo
 • hành động để xác định, thúc đẩy và động viên các cá nhân và nhóm chủ chốt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo .

5.44. Việc tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo  trong công ty bao gồm việc phát triển hoặc sửa đổi chiến lược đổi mới sáng tạo , thành lập hoặc tổ chức lại các đơn vị trong một công ty chịu trách nhiệm về đổi mới sáng tạo  (ví dụ: bộ phận nghiên cứu và phát triển thử nghiệm [NC&PT] hoặc phòng thí nghiệm thiết kế), và thực hành nguồn nhân lực để khuyến khích sự đổi mới sáng tạo  trong toàn công ty.

5,45. Quản lý đổi mới sáng tạo  đòi hỏi phải giao trách nhiệm đổi mới sáng tạo  trong công ty. Những người trả lời có thể được hỏi nếu trách nhiệm được giao cho một bộ phận riêng biệt, cho các cá nhân cụ thể (người quản lý đổi mới sáng tạo ), được phân phối trên nhiều chức năng kinh doanh hoặc kết hợp với quản lý chung. Các hoạt động đổi mới sáng tạo  có thể được tổ chức trong các dự án được xác định rõ ràng (xem tiểu mục 4.5.2) để đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc được tổ chức dưới dạng các quy trình phi cấu trúc. Các công ty có thể sử dụng nhiều hơn một phương pháp để phân công trách nhiệm hoặc tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo  của mình.

5,46. Quản lý tri thức hỗ trợ các nguồn và luồng tri thức bên trong và bên ngoài. Việc thu thập dữ liệu về các hoạt động quản lý tri thức trong công ty có thể bao gồm các hoạt động hoặc cơ chế hỗ trợ ba hoạt động tri thức: nắm bắt tri thức, hệ thống hóa tri thức (sẽ hỗ trợ các luồng tri thức nội bộ) và các hoạt động thúc đẩy chia sẻ tri thức trong công ty. Một số thực tiễn và cơ chế quản lý có thể liên quan đến nhiều hơn một trong những hoạt động này.

5,47. Hỗ trợ hợp tác và học hỏi lẫn nhau trong công ty là một phần quan trọng của quản lý tri thức vì sự đổi mới sáng tạo  thường liên quan đến các lĩnh vực chức năng khác nhau trong một công ty và yêu cầu giao tiếp giữa những người, nhóm và phòng ban khác nhau. Dữ liệu có thể được thu thập khi sử dụng các phương pháp sau để hỗ trợ trao đổi nội bộ về kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến đổi mới sáng tạo :

 • vòng tròn đổi mới sáng tạo và làm việc theo nhóm trong các dự án đổi mới sáng tạo
 • kích thích liên hệ không chính thức giữa các nhân viên
 • phát triển chung các chiến lược đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực chức năng
 • trao đổi ý tưởng đổi mới sáng tạo một cách cởi mở trong toàn công ty
 • hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực chức năng để giải quyết các vấn đề trong các dự án đổi mới sáng tạo
 • các cuộc họp định kỳ của người đứng đầu các khu vực chức năng để thảo luận về các vấn đề đổi mới sáng tạo
 • cơ chế để phát triển và phân phối dự án lặp đi lặp lại và tương tác
 • sự tham gia tạm thời vào các dự án đổi mới sáng tạo của nhân sự từ các lĩnh vực chức năng khác nhau.

5,48. Dòng tri thức với các nguồn bên ngoài (xem Chương 6) có thể yêu cầu các hệ thống, thể chế và quy trình hỗ trợ để kích hoạt các mối quan hệ xã hội và mạng lưới để xác định và thu thập tri thức từ các nguồn bên ngoài. Các công ty cần tìm kiếm và đánh giá các đối tác tri thức tiềm năng, các nguồn và dịch vụ của họ; đồng ý về các điều khoản mua kiến thức khi cần thiết và giải quyết các tranh chấp tiềm ẩn (OECD, 2013). Việc thu thập dữ liệu có thể thu được thông tin về các yếu tố hỗ trợ luồng kiến thức bằng cách xác định các thông lệ nội bộ và các kênh được các công ty sử dụng để thu thập kiến thức bên ngoài hoặc việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như các nhà môi giới kiến thức cho mục đích này.

5,49. Quản lý đổi mới sáng tạo  tốt phải phân bổ các nguồn lực khan hiếm một cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể. Phương pháp quản lý để đáp ứng mục tiêu này bao gồm:

 • tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo thành các dự án chuyên dụng với mục tiêu xác định, ngân sách, lịch trình thời gian và người quản lý
 • đánh giá có hệ thống và ưu tiên các ý tưởng đổi mới sáng tạo
 • sử dụng các phương pháp định lượng để đánh giá lợi nhuận có thể có từ các ý tưởng đổi mới sáng tạo
 • lựa chọn phương pháp phân bổ nguồn lực cho các hoạt động đổi mới sáng tạo , ví dụ: từng bước tùy thuộc vào tiến độ đạt được (ví dụ: quy trình cổng giai đoạn) hoặc tất cả cùng một lúc
 • đưa ra các ưu đãi để dừng hoặc sửa đổi các hoạt động đổi mới sáng tạo không thành công
 • dừng các hoạt động đổi mới sáng tạo sáng tạo trước khi hoàn thành nếu chúng không đáp ứng các mục tiêu nhất định.

5,50. Việc thu thập dữ liệu về số dự án đổi mới sáng tạo  đã hoàn thành thành công và những dự án bị dừng trước khi hoàn thành, như được đề xuất trong tiểu mục 4.5.2, có thể cung cấp thêm thông tin liên quan về phân bổ nguồn lực cho các hoạt động đổi mới sáng tạo  (xem Klingebiel và Rammer, 2014 ).

5.51. Thực tiễn quản lý đổi mới sáng tạo  thể hiện cam kết đổi mới sáng tạo  có thể góp phần thiết lập và duy trì văn hóa đổi mới sáng tạo , được định nghĩa là các hành vi, giá trị và niềm tin liên quan đến đổi mới sáng tạo  được chia sẻ bởi nhân viên của một công ty. Các đặc điểm của văn hóa đổi mới sáng tạo  hỗ trợ có thể bao gồm tư duy cởi mở, sẵn sàng thay đổi, đa dạng, hợp tác và học hỏi từ thất bại. Dữ liệu có thể được thu thập về các hoạt động sau đây để xây dựng văn hóa hỗ trợ:

 • truyền đạt tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo , bao gồm tầm nhìn và chiến lược đổi mới sáng tạo
 • cho phép thời gian và nguồn lực cho các hoạt động đổi mới sáng tạo và cung cấp các công cụ và phương pháp hỗ trợ
 • công nhận đổi mới sáng tạo sáng tạo và kết quả đổi mới sáng tạo  sáng tạo
 • đào tạo nhân viên về cách tham gia vào đổi mới sáng tạo
 • đánh giá hiệu suất đổi mới sáng tạo bằng cách sử dụng các chỉ số đổi mới sáng tạo  chuyên dụng.

5.52. Xác định và đánh giá kiến thức bên ngoài (xem Chương 6) là yếu tố chính của quản lý đổi mới sáng tạo  để phát triển khả năng hấp thụ (Cohen và Levinthal, 1990). Các nhà quản lý có thể hỗ trợ việc tìm nguồn cung ứng kiến thức bên ngoài thông qua:

 • liên lạc thường xuyên, có hệ thống với khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức khác dọc theo chuỗi giá trị của công ty để xác định các cơ hội và nhu cầu đổi mới sáng tạo
 • sàng lọc thường xuyên, có hệ thống môi trường tri thức của công ty (ví dụ: thông qua tìm kiếm bằng sáng chế, tham dự hội chợ thương mại, đọc các tạp chí khoa học hoặc thương mại hoặc tìm kiếm trên web)
 • tham gia liên minh, liên doanh hoặc hợp tác chiến lược với các tổ chức khác để tiếp cận tri thức bên ngoài
 • hỗ trợ cho các cuộc thi đổi mới sáng tạo hoặc huy động cộng đồng để cung cấp ý tưởng giải quyết các vấn đề đổi mới sáng tạo .

5.53. Hai phương pháp đầu tiên trong danh sách trên có liên quan đến tất cả các công ty bất kể tình trạng đổi mới sáng tạo  của họ.

5,54. Các công ty có thể hưởng lợi từ kết quả của các hoạt động đổi mới sáng tạo  của họ thông qua các đổi mới sáng tạo  và các phương pháp khác để khai thác tài sản tri thức do các hoạt động này tạo ra. Những phương pháp khác bao gồm:

 • bảo vệ tài sản trí tuệ được tạo ra bởi các hoạt động đổi mới sáng tạo sáng tạo thông qua các cơ chế chính thức và không chính thức
 • cấp phép kiến thức cho các tổ chức bên ngoài
 • chuyển giao kiến thức cho các đối tác bên ngoài
 • khám phá các ứng dụng thay thế cho kiến thức của họ.

5,55. Đánh giá kết quả đổi mới sáng tạo  và học hỏi từ những đổi mới sáng tạo  trong quá khứ có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận từ các hoạt động đổi mới sáng tạo . Việc học tập và đánh giá được hỗ trợ bởi sự phát triển và sử dụng của các công ty về các chỉ số để theo dõi và đánh giá đầu vào, đầu ra và hiệu suất đổi mới sáng tạo . Các hoạt động ghi lại các hoạt động hoặc dự án đổi mới sáng tạo , ví dụ như trong cơ sở dữ liệu, có thể cho phép học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ các hoạt động hoặc dự án đổi mới sáng tạo  trong tương lai.

5.3.5. Quản lý và chiếm đoạt tài sản trí tuệ

5,56. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới định nghĩa sở hữu trí tuệ (SHTT) là những sáng tạo của trí óc, bao gồm các sáng chế; tác phẩm văn học nghệ thuật; và các biểu tượng, tên và hình ảnh được sử dụng trong thương mại (WSHTTO, 2004). Việc quản lý SHTT và các quyền SHTT liên quan bao gồm các quyết định chiến lược đối với quy trình đăng ký và ứng dụng cũng như các loại hình sử dụng quyền SHTT. Việc thu thập dữ liệu có thể bao gồm cả việc sử dụng các loại SHTT cụ thể và tầm quan trọng của các loại SHTT khác nhau cũng như các chiến lược khác để thu được giá trị kinh tế từ những đổi mới sáng tạo  (chiếm đoạt).

5,57. Bảng 5.1 cung cấp tổng quan về các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, những gì chúng bảo vệ, yêu cầu ứng dụng và quyền tài phán liên quan để có được quyền. Hành động nộp đơn hoặc đăng ký thể hiện việc tiết lộ, ban đầu cho cơ quan quản lý và sau đó là cho công chúng. Kết quả là, đăng ký sở hữu trí tuệ là một chỉ báo về luồng tri thức bên ngoài.

 

Bảng 5.1. Các loại bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với việc thu thập dữ liệu
Loại quyền SHTT Sự bảo vệ yêu cầu ứng dụng khu vực tài phán 1
Bằng sáng chế (tiện ích) Độc quyền đối với các sáng chế có thể được cấp bằng sáng chế

Một mô hình tiện ích là một phân lớp có yêu cầu thấp hơn

Nộp đơn, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền (kiểm tra sau), có thể bị vô hiệu Quốc gia; Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng chế (PCT) cho phép một đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế duy nhất
nhãn hiệu Độc quyền đối với dấu hiệu xác định nguồn gốc thương mại của sản phẩm Ứng dụng, kiểm tra và đăng ký Quốc gia; quốc tế đối với các quốc gia tham gia Thỏa ước Madrid
Quyền kiểu dáng công nghiệp Độc quyền về yếu tố thẩm mỹ của đối tượng Ứng dụng, kiểm tra và đăng ký (các biến thể quốc gia) Quốc gia; quốc tế cho các quốc gia tham gia Thỏa thuận La Hay
Quyền tác giả và quyền liên quan Bản quyền cấp cho tác giả, nghệ sĩ và những người sáng tạo khác sự bảo hộ đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật, bao gồm tác phẩm văn học, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, phim, âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật tạo hình, kiến trúc, bản đồ và bản vẽ kỹ thuật Bản quyền có được tự động, nhưng một số quốc gia cung cấp đăng ký tùy chọn để tạo điều kiện giải quyết tranh chấp Quốc gia; Các quốc gia quốc tế tham gia Công ước Berne
Quyền của tác giả giống cây trồng Độc quyền giống cây trồng mới Ứng dụng, kiểm tra và đăng ký Quốc gia; quốc tế dành cho các quốc gia tham gia công ước của Liên minh quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV)
chỉ dẫn địa lý Quyền sử dụng dấu hiệu trên hàng hóa chỉ nguồn gốc địa lý và phẩm chất, danh tiếng do nơi xuất xứ mang lại Công nhận cho việc sử dụng các chỉ định hiện có. Thủ tục quốc gia và khu vực cho những người mới Các quyền quốc gia và quốc tế khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực
bí mật thương mại Việc sử dụng trái phép bí mật sản xuất, công nghiệp hoặc thương mại của những người không phải là chủ sở hữu được coi là hành vi kinh doanh không công bằng Không đăng ký, nhưng công ty phải thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ bí mật Quốc gia phù hợp với các điều 35-38 của Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ (TRSHTTS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Bố trí mạch tích hợp Độc quyền bố trí các sản phẩm bán dẫn Ứng dụng và đăng ký cần thiết ở một số quốc gia Quốc gia phù hợp với điều 39 của hiệp định TRSHTTS của WTO

 1. Cũng có thể có các thỏa thuận khu vực và quyền tài phán, ví dụ như trong Liên minh Châu Âu. Danh pháp được sử dụng cho các loại khác nhau cũng khác nhau tùy theo thẩm quyền.

Nguồn: OECD, dựa trên WSHTTO (2004), “Sở hữu trí tuệ là gì?”, www.wSHTTo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wSHTTo_pub_450.pdf .

5,58. Ở một số khu vực pháp lý, bí mật thương mại được coi là quyền sở hữu trí tuệ chính thức (SHTTR) áp dụng cho thông tin kỹ thuật như phương pháp sản xuất, công thức hóa học, bản thiết kế hoặc nguyên mẫu có thể được cấp bằng sáng chế hoặc không, cũng như bí mật thương mại bao gồm bán hàng và phân phối phương pháp, mẫu hợp đồng, lịch trình kinh doanh, chi tiết thỏa thuận giá cả, hồ sơ người tiêu dùng, chiến lược quảng cáo và danh sách các nhà cung cấp hoặc khách hàng.

5,59. Việc thu thập dữ liệu phải thu được thông tin về việc một công ty đã đăng ký hoặc đã được cấp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hay chưa, thước đo khả năng sử dụng sở hữu trí tuệ. Điều này có thể không yêu cầu các câu hỏi khảo sát rõ ràng vì sổ đăng ký là hồ sơ công khai về nguyên tắc có thể được liên kết với dữ liệu khảo sát. Thông tin về việc sử dụng bí mật để bảo vệ SHTT cũng có thể được thu thập thông qua các câu hỏi như:

 • nếu công ty yêu cầu bất kỳ bên nào khác ký thỏa thuận bảo mật
 • nếu công ty yêu cầu bất kỳ nhân viên nào ký thỏa thuận không cạnh tranh
 • nếu công ty đã thực hiện các bước tích cực khác để duy trì bí mật.

5,60. Thử nghiệm cho thấy rằng các câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ có thể nhạy cảm đối với các công ty và do đó nên được thiết kế cẩn thận để tránh không trả lời. Dữ liệu về tầm quan trọng của từng loại quyền SHTT hoặc chiến lược có thể được thu thập cùng lúc với dữ liệu về việc sử dụng từng loại quyền SHTT. Vì có nhiều lý do để sử dụng SHTT, bao gồm bảo vệ chống sao chép, sử dụng trong cấp phép chéo, để bán, v.v.; tầm quan trọng nên được xác định theo cách nắm bắt được tầm quan trọng của từng phương pháp để chiếm đoạt giá trị của những đổi mới sáng tạo . Để đặt SHTT trong ngữ cảnh, các câu hỏi về phân bổ cũng nên hỏi về tầm quan trọng của:

 • độ phức tạp kỹ thuật của hàng hóa hoặc dịch vụ trong việc ngăn chặn sự bắt chước của đối thủ cạnh tranh
 • sử dụng lợi thế về thời gian dẫn đầu (giới thiệu sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh nhanh chóng) để đi trước đối thủ cạnh tranh
 • thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị.

5.4. Kỹ năng nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực

5.61. Con người là nguồn lực quan trọng nhất cho sự đổi mới sáng tạo  vì họ là nguồn gốc của sự sáng tạo và những ý tưởng mới. Việc thiết kế, phát triển và thực hiện các đổi mới sáng tạo  đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự hợp tác của các cá nhân khác nhau. Do đó, dữ liệu về trình độ kỹ năng của lực lượng lao động của một công ty và cách thức tổ chức nguồn nhân lực của một công ty (bao gồm cả cách thức thu hút và giữ chân nhân tài) rất quan trọng để hiểu các hoạt động đổi mới sáng tạo  và kết quả đổi mới sáng tạo. Dữ liệu về kỹ năng của lực lượng lao động và quản lý nguồn nhân lực cũng rất quan trọng để phân tích vai trò của thị trường lao động, giáo dục và nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo  (xem tiểu mục 7.4.3).

Việt Nga- PTT

Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu khai mạc kết nối kinh doanh, giao thương công nghệ và ĐMST tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga (ảnh VISTIP)

5.4.1. Trình độ lao động, cơ cấu nghề nghiệp và năng lực

5.62. Một chỉ số quan trọng cho các kỹ năng của lực lượng lao động là thành phần của lực lượng lao động theo trình độ học vấn. Một phép đo đơn giản nhưng có nhiều thông tin là tỷ lệ người có việc làm có trình độ đại học. Nên thu thập thông tin này từ tất cả các công ty, bất kể tình trạng đổi mới sáng tạo  của họ. Giáo dục đại học nên được xác định bằng cách sử dụng các cấp độ tương ứng của Phân loại tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục (ISCED) (cấp độ 5 đến 8 trong phân loại ISCED 2011; xem UNESCO/UIS, 2012). Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu biết được tỷ lệ người có việc làm có trình độ đại học theo lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân loại của ISCED-F 2013 (UNESCO/UIS, 2015), tập trung vào:

 • khoa học tự nhiên, toán học và thống kê
 • kỹ thuật (bao gồm sản xuất và xây dựng)
 • sức khỏe và y học
 • công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
 • truyền thông và thiết kế.

5.63. Nếu hồ sơ kinh doanh cho phép, các phân tích chi tiết hơn có thể tách biệt giữa các cấp độ đạt được ISCED khác nhau và các lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phân tích chi tiết đặc biệt hữu ích để phân tích sự kết hợp các kỹ năng trong một công ty và mối liên hệ của chúng với sự đổi mới sáng tạo .

5,64. Ngoài giáo dục đại học, cơ cấu lực lượng lao động theo vị thế nghề nghiệp là một khía cạnh quan trọng khác góp phần vào năng lực đổi mới sáng tạo . Nghề nghiệp được đặc trưng bởi sự kết hợp của các thuộc tính liên quan đến nhiệm vụ, hoạt động công việc, yêu cầu kiến thức, công nghệ và kỹ năng rộng hơn, cũng như khả năng và giá trị cá nhân. Để có thể so sánh quốc tế, các danh mục nghề nghiệp nên sử dụng Bảng phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (ISCO-08; xem ILO, 2012), bao gồm mười nhóm nghề nghiệp chính (mặc dù không phải tất cả các nhóm đều có thể được yêu cầu thu thập dữ liệu). Ngoài ra, có thể sử dụng một hệ thống phân loại quốc gia tương đương với hệ thống phân loại của ILO.

5,65. Ngoài dữ liệu về trình độ và tình trạng nghề nghiệp của lực lượng lao động, tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo nghề cũng là một chỉ báo hữu ích khác. Các chỉ số về kinh nghiệm và nhiệm kỳ của lực lượng lao động trong công ty cũng có thể cung cấp thông tin liên quan cho nghiên cứu về tỷ lệ và tác động của đổi mới sáng tạo . Dữ liệu về trình độ và nghề nghiệp của lực lượng lao động có thể thu được thông qua khảo sát các nhà quản lý hoặc, nếu có thể, thông qua liên kết với các nguồn khác chứa dữ liệu liên quan.

5,66. Sự đa dạng của lực lượng lao động của một công ty có thể ảnh hưởng đến hiệu suất đổi mới sáng tạo . Vì các hoạt động đổi mới sáng tạo  thường liên quan đến giao tiếp và tương tác giữa các nhân viên, sự đa dạng có thể vừa kích thích vừa cản trở việc trao đổi kiến thức (xem Østergaard, Timmermans và Kristinsson, 2011). Các khía cạnh liên quan đến sự đa dạng của nhân viên bao gồm tuổi tác, giới tính, quốc tịch và nền tảng văn hóa xã hội. Việc thu thập dữ liệu chi tiết về nhiều khía cạnh đa dạng của nhân viên thông qua các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo  nhìn chung là không khả thi. Nghiên cứu về tác động của sự đa dạng đối với sự đổi mới sáng tạo  thường yêu cầu các cuộc khảo sát giữa chủ lao động và nhân viên được liên kết hoặc khả năng liên kết dữ liệu cấp công ty với dữ liệu cấp nhân viên. Việc thu thập thông tin ở cấp độ lực lượng lao động từ các doanh nghiệp đòi hỏi những người trả lời là doanh nghiệp phải có quyền truy cập vào thông tin chi tiết về nhân sự.

5,67. Ngoài trình độ chính thức, một loạt các kỹ năng và năng lực có thể đóng một vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo . Một ví dụ về khảo sát nắm bắt các kỹ năng trong dân số trưởng thành là Chương trình Đánh giá Quốc tế về Năng lực của Người trưởng thành (PIAAC) của OECD. Có nhiều mô hình khả thi khác nhau để nắm bắt các khía cạnh khác nhau của kỹ năng. Chẳng hạn, mô hình nội dung nghề nghiệp O*NET (kết hợp các nhiệm vụ, kỹ năng, yêu cầu kiến thức và giá trị) xác định các đặc điểm lực lượng lao động sau đây có khả năng phù hợp với đổi mới sáng tạo  (O*NET, 2018):

 • các thuộc tính lâu dài của các thành viên lực lượng lao động có ảnh hưởng đến hiệu suất, chẳng hạn như:
  • khả năng nhận thức, đặc biệt là khả năng tạo ý tưởng và khả năng lập luận của lực lượng lao động
  • khả năng thích ứng và linh hoạt đối với sự thay đổi.
 • năng lực của lực lượng lao động tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động diễn ra trong các công việc khác nhau, chẳng hạn như:
  • kỹ năng xã hội, làm việc với mọi người để đạt được mục tiêu
  • kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp, để giải quyết các vấn đề mới, không rõ ràng trong các bối cảnh phức tạp, trong thế giới thực
  • kỹ năng kỹ thuật, để thiết kế, thiết lập, vận hành và sửa chữa các trục trặc liên quan đến máy móc hoặc hệ thống công nghệ
  • kỹ năng hệ thống, để hiểu, giám sát và cải thiện các hệ thống kỹ thuật xã hội
 • các giá trị và phong cách làm việc, chẳng hạn như những giá trị liên quan đến chủ nghĩa kinh doanh, làm việc theo nhóm, sáng tạo và tự chủ.

5,68. Dữ liệu liên quan về kỹ năng và năng lực bao gồm các thước đo về sự hiện diện của những kỹ năng này trong lực lượng lao động hoặc tầm quan trọng của những kỹ năng này đối với chiến lược kinh doanh của công ty.

5.4.2. Quản trị nhân sự

5,69. Thực tiễn quản lý nguồn nhân lực có thể ảnh hưởng đến khả năng của một công ty để thu được lợi nhuận từ tiềm năng sáng tạo và kỹ năng của lực lượng lao động. Nhiều thực tiễn trong số này có thể mang lại lợi ích cho cả đổi mới sáng tạo  và các mục tiêu khác. Thực tiễn quản lý nguồn nhân lực có thể mang lại lợi ích cho các hoạt động đổi mới sáng tạo  bao gồm:

 • chính sách tuyển dụng nhân viên tìm kiếm kỹ năng sáng tạo
 • đào tạo và phát triển kỹ năng (xem tiểu mục 4.2.5)
 • đánh giá và khuyến khích thành tích của nhân viên trong việc đề xuất các ý tưởng đổi mới sáng tạo (xem tiểu mục  3.4 ở trên) hoặc trong việc phát triển các đổi mới sáng tạo
 • cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

5,70. Các chính sách quản lý nguồn nhân lực khác có thể gián tiếp cải thiện kết quả đổi mới sáng tạo  bằng cách tăng sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên, chẳng hạn như tính linh hoạt trong giờ làm việc và địa điểm (thời gian linh hoạt, văn phòng tại nhà, ngày nghỉ phép) và các sáng kiến xã hội (chính sách thân thiện với gia đình). Các công ty có thể được hỏi về sự hiện diện của các chính sách này và tỷ lệ nhân viên được hưởng lợi từ các chương trình này.

5.5. Khả năng công nghệ

5,71. Tính mới hoặc các đặc điểm cải tiến của một đổi mới sáng tạo  thường là do việc sử dụng công nghệ mới hoặc công nghệ đã được sửa đổi. Đồng thời, các hoạt động đổi mới sáng tạo  tích lũy của một hoặc nhiều chủ thể có thể nâng cao kiến thức trong các lĩnh vực công nghệ cụ thể, tạo ra thị trường và cơ hội mới cho đổi mới sáng tạo . Khả năng của một công ty để tận dụng những cơ hội này sẽ phụ thuộc vào khả năng công nghệ của nó trong các lĩnh vực liên quan.

5,72. Theo nghĩa rộng nhất, “công nghệ” được định nghĩa là trạng thái kiến thức về cách chuyển đổi các nguồn lực thành đầu ra (OECD, 2018). Điều này bao gồm việc sử dụng và ứng dụng thực tế vào các quy trình kinh doanh hoặc sản phẩm của các phương pháp kỹ thuật, hệ thống, thiết bị, kỹ năng và thực hành. Kiến thức công nghệ có thể được áp dụng để biến đổi các đặc điểm chức năng hoặc trải nghiệm của hàng hóa, dịch vụ và quy trình kinh doanh. Năng lực công nghệ bao gồm kiến thức về những công nghệ này và cách sử dụng chúng, bao gồm khả năng cải tiến công nghệ vượt xa trình độ hiện đại. Loại thứ hai thường gắn liền với các hoạt động NC&PT, mặc dù các kỹ thuật mới có thể được phát triển khi không có các nỗ lực NC&PTcó hệ thống.

5,73. Ba loại khả năng công nghệ được người dùng tiềm năng của dữ liệu đổi mới sáng tạo  đặc biệt quan tâm: chuyên môn kỹ thuật, khả năng thiết kế và khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số và phân tích dữ liệu.

5,74. Chuyên môn kỹ thuật bao gồm kiến thức và khả năng sử dụng công nghệ của một công ty. Kiến thức này có được từ các kỹ năng và trình độ của nhân viên, bao gồm lực lượng lao động kỹ thuật và kỹ sư, kinh nghiệm tích lũy trong việc sử dụng công nghệ, sử dụng tư liệu sản xuất có chứa công nghệ và kiểm soát SHTT có liên quan.

5,75. Khả năng thiết kế rất khó xác định theo cách mà tất cả các loại hình công ty ở các quốc gia khác nhau đều hiểu một cách nhất quán. Theo mục đích của sổ tay này, thiết kế được định nghĩa (theo Sổ tay Frascati ) là một hoạt động đổi mới sáng tạo  “nhằm lập kế hoạch và thiết kế các quy trình, thông số kỹ thuật và các đặc điểm chức năng và người dùng khác cho các sản phẩm và quy trình kinh doanh mới” (OECD, 2015a: § 2.62 ).

5,76. Các khả năng liên quan đến công nghệ kỹ thuật số và phân tích dữ liệu là một phần chuyên môn kỹ thuật của công ty. Chúng được chọn ra một cách cụ thể vì tính chất cho phép, mục đích chung của công nghệ kỹ thuật số và phân tích dữ liệu.

5.5.1. Chuyên môn kỹ thuật

5,77. Khảo sát có thể thu thập thông tin chung về mức độ chuyên môn kỹ thuật của công ty bằng cách hỏi người trả lời xem công ty của họ có tham gia vào các hoạt động sau không:

 • mua lại công nghệ thể hiện trong các đối tượng (máy móc, thiết bị, phần mềm) từ các công ty hoặc tổ chức khác
 • giành được các quyền SHTT mang lại quyền sở hữu, quyền loại trừ hoặc quyền sử dụng kiến thức kỹ thuật (xem tiểu mục 6.3.6)
 • sửa đổi hoặc điều chỉnh công nghệ hiện có theo nhu cầu cụ thể của công ty
 • phát triển công nghệ mới trong nhà.

5,78. Một cấu trúc câu hỏi tương tự cho các luồng tri thức đầu vào được sử dụng trong Bảng 6.2.

5,79. Một phương pháp khác để thu thập dữ liệu chung về chuyên môn kỹ thuật là hỏi người trả lời xem công ty của họ có tiến hành NC&PT nội bộ hay không và nếu có thì NC&PTđược thực hiện liên tục (nhân viên thường trực cho NC&PT) hay chỉ thỉnh thoảng (khi cần thiết). Các cuộc khảo sát nên thu thập dữ liệu về các hoạt động NC&PTnội bộ liên tục hoặc không thường xuyên như một chỉ báo đại diện cơ bản về chuyên môn kỹ thuật (xem tiểu mục 4.3.2).

Chuyên môn với các công nghệ mới nổi và cho phép

5,80. Chính sách quan tâm đáng kể đến khả năng của các công ty sử dụng hoặc phát triển các công nghệ mới nổi và khả thi, đặc biệt là những công nghệ có ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Trong quá khứ, các lĩnh vực quan tâm chính sách bao gồm việc sử dụng công nghệ sinh học, các phương pháp sản xuất tiên tiến, công nghệ nano và CNTT-TT và các ứng dụng. Các lĩnh vực quan tâm gần đây hơn là điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và người máy, cũng như các ứng dụng dựa trên Internet như dịch vụ đám mây và phân tích dữ liệu lớn.

5,81. Chuyên môn về các công nghệ mới nổi có thể được đo lường thông qua một câu hỏi mở hoặc thông qua một danh sách kiểm tra các công nghệ cụ thể.

5,82. Trong phương pháp đầu tiên, người trả lời được đưa ra một câu hỏi mở và được yêu cầu chỉ định các công nghệ mới quan trọng đối với công ty của họ và mô tả mức độ chuyên môn của họ đối với từng công nghệ. Các kết quả có thể được so sánh với danh sách các công nghệ được quan tâm hiện có hoặc được sử dụng để xây dựng phân loại dựa trên dữ liệu. Nhược điểm chính của phương pháp này là nó có thể tạo ra các phản hồi bao gồm nhiều công nghệ đã được thiết lập có lợi ích hạn chế đối với chính sách.

5,83. Trong phương pháp thứ hai, người trả lời được cung cấp một danh sách kiểm tra các công nghệ được xác định trước và được hỏi liệu họ có sử dụng từng công nghệ hay không. Các câu hỏi về sử dụng có thể phân biệt giữa khả năng sử dụng công nghệ trong các hoạt động của công ty và khả năng phát triển hoặc sửa đổi công nghệ hơn nữa. Phương pháp này đã được sử dụng trong các cuộc khảo sát về việc sử dụng các công nghệ sản xuất và dịch vụ tiên tiến, bao gồm các cuộc khảo sát về việc sử dụng công nghệ sinh học, công nghệ nano và các công nghệ hỗ trợ và mới nổi khác như robot, quang tử, AI và học máy (Thống kê Canada, 2016). Nó cũng được sử dụng trong các cuộc khảo sát chuyên biệt về việc sử dụng CNTT-TT tập trung vào việc tiếp thu các công nghệ CNTT-TT trong các quy trình kinh doanh (OECD 2015b).

5,84. Phương pháp thứ hai cần cung cấp:

 • Tính đầy đủ bằng cách bao gồm tất cả các công nghệ mới nổi có thể liên quan đến dân số doanh nghiệp mục tiêu. Danh sách tối ưu các công nghệ liên quan có thể khác nhau giữa các công ty dịch vụ và sản xuất cũng như trong các ngành dịch vụ hoặc sản xuất cụ thể.
 • Rõ ràng và chính xác để người trả lời có thể nhận ra các công nghệ được liệt kê và có thể xác định chính xác những công nghệ được sử dụng bởi công ty của họ. Điều này yêu cầu một tùy chọn “không biết” vì nhiều công nghệ có thể không quen thuộc với phần lớn người được hỏi.
 • Mức độ phù hợp với người dùng dữ liệu, yêu cầu nắm bắt các công nghệ mới nổi trong khi loại trừ các công nghệ đã được áp dụng rộng rãi. Điều này có nghĩa là danh sách các công nghệ mới nổi cần được cập nhật liên tục.

5,85. Nhược điểm của phương pháp thứ hai là nhiều công nghệ mới nổi chỉ phù hợp với một số ngành hạn chế và do đó chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các công ty có khả năng tích cực phát triển hoặc sử dụng công nghệ.

5,86. Không nên đưa danh sách kiểm tra về việc sử dụng hoặc phát triển các công nghệ mới nổi vào phần cốt lõi của cuộc khảo sát chung về đổi mới sáng tạo  vì những câu hỏi này sẽ chiếm không gian câu hỏi đáng kể trong khi thu được ít thông tin cho phần lớn các công ty. Danh sách kiểm tra công nghệ nhằm mục đích sử dụng trong các cuộc khảo sát kinh doanh đại diện, ví dụ như các mô-đun đặc biệt trong các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo , nên tập trung vào các công nghệ phổ biến rộng rãi hơn với nhiều ứng dụng.

5,87. Một giải pháp thay thế khả thi cho các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo  trực tuyến là nhắm mục tiêu các câu hỏi về việc sử dụng các công nghệ mới nổi hoặc các công nghệ có ứng dụng chuyên biệt cho các công ty có khả năng sử dụng chúng. Chẳng hạn, các câu hỏi về việc sử dụng công nghệ sinh học chỉ có thể được gửi đến các công ty trong các ngành đã biết sử dụng công nghệ sinh học, trong khi các câu hỏi về việc sử dụng AI chỉ có thể được gửi đến các công ty trong các ngành công nghệ thông tin (CNTT).

5,88. Một phương pháp khác để xác định chuyên môn kỹ thuật trong các công nghệ mới nổi là phân tích dữ liệu ứng dụng bằng sáng chế có sẵn công khai, dữ liệu này chứa thông tin về các lĩnh vực công nghệ liên quan đến sáng chế cũng như thông tin phi cấu trúc về bản chất của yêu cầu bảo hộ (OECD, 2009). Dữ liệu bằng sáng chế có thể được hợp nhất với dữ liệu của công ty khác, sử dụng thông tin trong đơn đăng ký bằng sáng chế về tên và địa chỉ của nhà phát minh và người được chuyển nhượng. Một hạn chế với dữ liệu bằng sáng chế là nó bỏ qua các công ty chỉ áp dụng các công nghệ hiện có vào hoạt động của họ mà không tham gia phát triển công nghệ dẫn đến phát minh được cấp bằng sáng chế. Ngoài ra, không phải tất cả các hoạt động phát triển công nghệ đều dẫn đến các phát minh được cấp bằng sáng chế và các công ty không xin bảo hộ bằng sáng chế cho tất cả các phát minh của họ.

5.5.2. khả năng thiết kế

5,89. Khả năng thiết kế có thể được chia thành ba loại được xác định bởi cả bộ kỹ năng và mục đích của chúng:

 1. thiết kế kỹ thuật, bao gồm các thông số kỹ thuật, dụng cụ và xây dựng nguyên mẫu
 2. thiết kế sản phẩm xác định hình dạng, màu sắc hoặc kiểu mẫu của các đối tượng, giao diện giữa phần mềm và người dùng hoặc trải nghiệm dịch vụ của người dùng
 3. tư duy thiết kế, là một phương pháp có hệ thống để tiếp cận thiết kế của một hàng hóa, dịch vụ hoặc hệ thống.

5,90. Thiết kế kỹ thuật và thiết kế sản phẩm thường trùng lặp, nhưng thiết kế trước có thể là một phần của NC&PT, trong khi thiết kế sau tập trung vào trải nghiệm người dùng và thường được thực hiện trong phòng thiết kế, phòng thí nghiệm thiết kế hoặc thuê bên ngoài tư vấn thiết kế.

5.91. Khả năng thiết kế của một công ty có thể được đo lường bằng cách xác định nhân sự có trách nhiệm (nghề nghiệp) hoặc kỹ năng liên quan đến thiết kế. Những nghề nghiệp hoặc kỹ năng này có liên quan đến cả kỹ thuật và thiết kế sản phẩm và dự kiến sẽ đạt điểm cao trên một số khía cạnh sau:

 • kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật thiết kế, công cụ và nguyên tắc được sử dụng trong thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, bản vẽ kỹ thuật, xây dựng mô hình và kết xuất
 • ứng dụng thực tế của khoa học và công nghệ kỹ thuật (ví dụ: áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình và thiết bị vào thiết kế và sản xuất hàng hóa và dịch vụ)
 • kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phê phán sử dụng bằng chứng, logic và lập luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp thay thế, kết luận hoặc cách tiếp cận vấn đề
 • khả năng đưa ra các giải pháp mới hoặc sáng tạo cho một chủ đề hoặc tình huống nhất định hoặc phát triển các cách sáng tạo để giải quyết vấn đề
 • kỹ năng đánh giá tính khả thi của ý tưởng thiết kế, dựa trên các yếu tố như khả năng sử dụng của khách hàng, diện mạo, độ an toàn, chức năng, khả năng phục vụ, ngân sách, chi phí/phương pháp sản xuất, đặc điểm và xu hướng thị trường
 • kỹ năng trao đổi với khách hàng và với nhân viên kỹ thuật, tiếp thị, sản xuất hoặc bán hàng.

5,92. Việc thu thập dữ liệu về sự hiện diện của bộ phận thiết kế có thể không nắm bắt được khả năng thiết kế trong các công ty nhỏ hoặc công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ không thực hiện các hoạt động thiết kế như một hoạt động riêng biệt, vì các công ty này có thể kết hợp các hoạt động thiết kế với các chức năng kinh doanh khác. Khả năng thiết kế lực lượng lao động có thể được xác định bằng cách hỏi người trả lời về sự hiện diện và tầm quan trọng của các kỹ năng liên quan đến thiết kế được liệt kê ở trên. Tầm quan trọng của trình độ chính thức và sự công nhận có thể khác nhau tùy theo lĩnh vực ứng dụng của thiết kế (ví dụ như trong kỹ thuật) và mức độ kinh nghiệm thực tế.

5,93. Tương tự như việc sử dụng bằng sáng chế để đánh giá chuyên môn kỹ thuật, dữ liệu công khai về đăng ký thiết kế có thể được sử dụng để xác định một số hoạt động thiết kế. Quyền thiết kế bảo vệ hình dạng, màu sắc hoặc hoa văn của đối tượng. Do đó, chúng chỉ đề cập đến một khía cạnh của việc sử dụng thiết kế trong một công ty, tập trung vào hàng hóa hữu hình. Các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc gia cũng như quốc tế như Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUSHTTO) cung cấp quyền sở hữu trí tuệ cho các thiết kế. Dữ liệu về kiểu dáng đã đăng ký có thể được liên kết với dữ liệu cấp công ty khác, miễn là tên và địa chỉ của công ty có sẵn cho các nguồn dữ liệu khác. Các kiểu dáng cũng có thể được bảo vệ bằng các phương tiện khác ngoài quyền thiết kế đã đăng ký, chẳng hạn như bản quyền hoặc bằng sáng chế khi kiểu dáng kết hợp các tính năng hiệu suất chức năng.

Tư duy thiết kế

5,94. Tư duy thiết kế là một phương pháp có hệ thống cho quy trình thiết kế sử dụng các phương pháp thiết kế để xác định nhu cầu, xác định vấn đề, tạo ý tưởng, phát triển nguyên mẫu và thử nghiệm các giải pháp. Nó có thể được sử dụng để thiết kế các hệ thống, hàng hóa và dịch vụ (Brown, 2008).

5,95. Việc sử dụng tư duy thiết kế thường không đáp ứng được các yêu cầu về tính mới và tính không chắc chắn của NC&PT. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu về tư duy thiết kế có giá trị đối với chính sách vì phương pháp này có thể hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo  của cả doanh nghiệp dịch vụ và sản xuất, dẫn đến cải thiện khả năng cạnh tranh và kết quả kinh tế.

5,96. Đo lường tư duy thiết kế rất khó vì có một số phương pháp có mục tiêu tương tự và vì các phương pháp thiết kế có thể được sử dụng mà không cần áp dụng phương pháp tư duy thiết kế có hệ thống. Người trả lời có thể được hỏi liệu công ty của họ có sử dụng các phương pháp cụ thể thường được sử dụng như một phần của các hoạt động tư duy thiết kế như:

 • tạo ý tưởng khác nhau hoặc động não
 • các kỹ thuật để phát triển sự hiểu biết về trải nghiệm của khách hàng, đặc biệt là các phương pháp nghiên cứu lĩnh vực dân tộc học (quan sát cách mọi người sử dụng sản phẩm trong môi trường thế giới thực, phát triển sự hiểu biết đồng cảm về những gì người dùng muốn trong một sản phẩm, v.v.)
 • đồng thiết kế hoặc đồng sáng tạo (sự tham gia của người dùng tiềm năng trong việc tạo ra các ý tưởng thiết kế)
 • tạo mẫu và thử nghiệm.

5,97. Ngoài các phương pháp dân tộc học để hiểu trải nghiệm của người dùng, các công ty có thể sử dụng các phương pháp khác để thu thập thông tin từ người dùng thực tế hoặc tiềm năng của hàng hóa và dịch vụ. Thông tin này có thể bắt đầu hoặc bổ sung cho các hoạt động thiết kế, ví dụ bằng cách xác định các cơ hội và vấn đề liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mới hoặc hiện có. Thu thập dữ liệu có thể hỏi về các phương pháp sau để lấy thông tin từ người dùng:

 • phản hồi từ nhân viên bán hàng hoặc tiếp thị
 • đánh giá các báo cáo do người dùng khởi xướng về trải nghiệm của họ với một sản phẩm (phương tiện truyền thông xã hội, đánh giá và nhận xét trực tuyến, v.v.)
 • thu thập dữ liệu có cấu trúc (biểu mẫu phản hồi, khảo sát người dùng chuyên dụng, nhóm tập trung).

5,98. Có thể tìm thấy ví dụ về các câu hỏi về khả năng và thực tiễn tương tác với người dùng trong các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo  do Cơ quan Thống kê Đan Mạch và Cơ quan Thống kê Phần Lan thực hiện (Kuusisto, Niemi và Gault, 2014).

5,99. Tầm quan trọng của khả năng thiết kế đối với chiến lược kinh doanh của công ty có thể được xác định thông qua các câu hỏi định vị công ty trên “Nấc thang thiết kế”, một khái niệm được phát triển bởi Trung tâm thiết kế Đan Mạch (Galindo-Rueda và Millot, 2015; Galindo-Rueda và Van Cruysen, 2016). Nên thu thập dữ liệu này, sử dụng bốn loại sau:

 • không có hoạt động thiết kế nào cả
 • thiết kế được sử dụng để phát triển hình thức thẩm mỹ hoặc phong cách của hàng hóa và dịch vụ, nhưng các hoạt động thiết kế không được tiến hành trên cơ sở có hệ thống
 • phương pháp tư duy thiết kế được tích hợp vào quá trình phát triển sản phẩm
 • thiết kế là một yếu tố chiến lược quan trọng trong mô hình kinh doanh của công ty.

5.100. Việc sử dụng các câu hỏi về khả năng thiết kế nên đi trước bằng mô tả về thiết kế sản phẩm và tư duy thiết kế (xem ở trên) do sự khác biệt về ngôn ngữ và quốc gia trong cách người trả lời hiểu khái niệm thiết kế.

5.5.3. Khả năng liên quan đến công nghệ kỹ thuật số và phân tích dữ liệu

5.101. Công nghệ kỹ thuật số bao gồm các công cụ, hệ thống, thiết bị và tài nguyên điện tử tạo, lưu trữ, xử lý, trao đổi hoặc sử dụng dữ liệu kỹ thuật số. Số hóa là việc chuyển đổi thông tin truyền tải tín hiệu tương tự (ví dụ: âm thanh, hình ảnh, văn bản in) thành các bit nhị phân. Số hóa là ứng dụng hoặc tăng cường sử dụng các công nghệ kỹ thuật số của một tổ chức, ngành, quốc gia, v.v., ví dụ như chuyển đổi các nhiệm vụ hiện có hoặc kích hoạt các nhiệm vụ mới. Do đó, khái niệm này đề cập đến cách số hóa ảnh hưởng đến nền kinh tế hoặc xã hội.

5.102. Số hóa mang lại vô số cơ hội đổi mới sáng tạo  cho các công ty (OECD, 2017). Khả năng quản lý các công nghệ kỹ thuật số, tạo, truy cập, liên kết, xử lý và phân tích dữ liệu, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và khai thác các ứng dụng hỗ trợ CNTT-TT mới có thể rất quan trọng để khai thác các cơ hội đổi mới sáng tạo  này. Các kỹ năng kỹ thuật số của lực lượng lao động đặc biệt phù hợp trong bối cảnh này.

5.103. Điểm khởi đầu để nắm bắt khả năng kỹ thuật số của các công ty là thu thập dữ liệu về việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số khác nhau, bao gồm cơ sở hạ tầng máy tính (công nghệ máy chủ), AI, thiết bị kết nối Internet, tự động hóa, công nghệ truyền thông di động, điện toán đám mây, việc sử dụng kỹ thuật số. công nghệ cộng tác, giao tiếp và trao đổi giá trị (ví dụ: thông qua phương tiện truyền thông xã hội) và công nghệ kỹ thuật số để lập kế hoạch và quản lý (ví dụ: lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, quản lý quan hệ khách hàng) hoặc sổ cái phân tán (chuỗi khối).

5.104. Việc thu thập dữ liệu cũng phải thu được dữ liệu về khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số của một công ty. Các thước đo bao gồm sự tồn tại của một bộ phận CNTT riêng biệt, quy mô ngân sách CNTT hàng năm của công ty (cả phần cứng và phần mềm), mức độ phổ biến của các kỹ năng kỹ thuật số trong lực lượng lao động (ví dụ: kỹ năng lập trình phần mềm, kỹ năng cơ sở dữ liệu, kỹ năng kỹ thuật máy tính), doanh số bán hàng được tạo ra từ thương mại điện tử và nếu một công ty có chiến lược CNTT hoặc chiến lược kỹ thuật số. Cũng đáng để có được dữ liệu về tầm quan trọng hoặc tính trung tâm của các khả năng kỹ thuật số đối với chiến lược và lãnh đạo chung của một công ty.

5.105. Một đặc điểm chung của các công nghệ kỹ thuật số là khả năng kết nối các hoạt động kinh doanh và chức năng kinh doanh khác nhau, tạo thành một hệ thống tích hợp với các trao đổi dữ liệu có cấu trúc giữa các chức năng và đơn vị khác nhau. Dữ liệu về sự tích hợp kỹ thuật số của các chức năng kinh doanh khác nhau (sản xuất/cung cấp dịch vụ, hậu cần, tiếp thị/bán hàng, phát triển sản phẩm, quản trị) và các kết nối kỹ thuật số với nhà cung cấp và khách hàng có thể cung cấp thông tin có giá trị về trạng thái của các khả năng kỹ thuật số và việc sử dụng trong một công ty.

5.106. Một khả năng ngày càng quan trọng trong thời đại kỹ thuật số là việc sử dụng các nguồn dữ liệu lớn, phổ biến và các công cụ cho các mục đích kinh doanh thông minh. Công nghệ kỹ thuật số cho phép các công ty tạo và lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ (thường là theo thời gian thực) về một loạt các hoạt động kinh doanh, cả trong công ty và liên quan đến nhà cung cấp và người dùng. Những dữ liệu này là một nguồn ngày càng quan trọng để phát triển các chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh, sản phẩm và quy trình kinh doanh. Có thể đo lường các khả năng này thông qua các câu hỏi về việc sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu, nội bộ hoặc thông qua việc mua các dịch vụ phân tích dữ liệu bên ngoài: hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, công cụ khai thác dữ liệu, học máy, lập mô hình dữ liệu, phân tích dự đoán, hành vi người dùng phân tích và phân tích dữ liệu thời gian thực.

5.107. Các đổi mới sáng tạo  dựa trên kỹ thuật số bao gồm các đổi mới sáng tạo  về sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh có chứa CNTT-TT, cũng như các đổi mới sáng tạo  dựa trên một mức độ đáng kể vào CNTT-TT để phát triển hoặc triển khai chúng. Các nghiên cứu định tính cho thấy rằng các đổi mới sáng tạo  dựa trên kỹ thuật số đang phổ biến, với những người được hỏi ghi nhận tỷ lệ đổi mới sáng tạo  của chúng được sử dụng rất cao trong tất cả các ngành (OECD, 2015b). Vì lý do này, có rất ít giá trị trong việc xác định những đổi mới sáng tạo  có chứa hoặc được phát triển thông qua việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. Thay vào đó, việc thu thập dữ liệu sẽ thu được thông tin về năng lực kỹ thuật số của các công ty như một thành phần chính trong khả năng đổi mới sáng tạo  của họ.

5.108. Năng lực kỹ thuật số là một cấu trúc đa diện nắm bắt khả năng của một công ty được hưởng lợi từ quá trình số hóa và giải quyết các thách thức liên quan. Một số khía cạnh liên quan của năng lực kỹ thuật số bao gồm các chỉ số về:

 • tích hợp kỹ thuật số trong và trên các chức năng kinh doanh khác nhau
 • quyền truy cập và khả năng sử dụng phân tích dữ liệu để thiết kế, phát triển, thương mại hóa và cải thiện sản phẩm, bao gồm dữ liệu về người dùng sản phẩm của công ty và tương tác của họ với các sản phẩm đó
 • truy cập vào mạng và sử dụng các giải pháp và kiến trúc phù hợp (phần cứng và phần mềm)
 • quản lý hiệu quả các rủi ro về quyền riêng tư và an ninh mạng
 • áp dụng các mô hình kinh doanh phù hợp cho môi trường kỹ thuật số, chẳng hạn như thương mại điện tử, nền tảng có sự tham gia, v.v.

5.109. Các chỉ số này có thể đề cập đến kỹ năng quản lý và lực lượng lao động nói chung, cơ sở hạ tầng và thực tiễn trong công ty.

5.110. Nền tảng kỹ thuật số là một đặc điểm nổi bật của thời đại kỹ thuật số. Nền tảng tích hợp nhà sản xuất và người dùng ở các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị. Chúng thường tạo thành một hệ sinh thái trong đó các sản phẩm mới được phát triển và bán cũng như dữ liệu được tạo và trao đổi. Dữ liệu về sự tham gia của các công ty trong nền tảng kỹ thuật số và vị trí của các công ty trong các nền tảng này (công ty có sở hữu nền tảng hay không hoặc kiểm soát những người có thể tham gia, thông tin được chia sẻ trên nền tảng, v.v.) có thể cung cấp thông tin về tiềm năng của công ty để tận dụng các cơ hội kinh doanh của công nghệ kỹ thuật số. Các hoạt động nền tảng kỹ thuật số cũng được thảo luận trong tiểu mục 7.4.4.

5.111. Các cuộc khảo sát chuyên biệt về CNTT-TT (OECD, 2015b) là công cụ chính để thu thập dữ liệu về việc sử dụng CNTT-TT của các doanh nghiệp. Tùy chọn hiệu quả nhất về chi phí cũng như giảm gánh nặng phản hồi là liên kết dữ liệu về khả năng kỹ thuật số và việc sử dụng từ các cuộc khảo sát CNTT-TT với dữ liệu từ các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo . Nếu không có cuộc khảo sát CNTT-TT chuyên dụng nào được thực hiện ở một quốc gia hoặc nếu không thể liên kết dữ liệu, thì các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo  sáng tạo có thể chọn thu thập trực tiếp dữ liệu về việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số. Thách thức là xác định danh sách các công nghệ hiện tại và mới nổi có liên quan, đồng thời loại trừ các công nghệ được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng tại thời điểm khảo sát (xem tiểu mục  5.5.1 ).

5.6. Tóm tắt các khuyến nghị

5.112. Chương này đề cập đến một số lượng lớn các khả năng kinh doanh liên quan đến đổi mới sáng tạo . Việc thu thập dữ liệu được đề xuất cho các cuộc điều tra chung về đổi mới sáng tạo  được chia thành các chỉ số chính và bổ sung. Các chỉ số chính nên được thu thập bất cứ khi nào có thể, trong khi các chỉ số bổ sung chỉ nên được thu thập nếu có liên quan đến người sử dụng dữ liệu và nếu nguồn lực cho phép. Đáng chú ý, một số chỉ số này có sẵn trong các nguồn quản trị (chẳng hạn như sổ đăng ký SHTT) hoặc được thu thập trong CNTT-TT hoặc các cuộc khảo sát khác và có thể thu được thông qua liên kết dữ liệu ở cấp độ công ty. Dữ liệu về các khả năng khác được thảo luận trong chương này có thể được thu thập thông qua các mô-đun đặc biệt trong các cuộc khảo sát đổi mới sáng tạo , khảo sát chuyên ngành, nghiên cứu thí điểm hoặc sử dụng các phương pháp thử nghiệm từ các nguồn độc đáo.

5.113. Các chỉ số chính để thu thập dữ liệu chung bao gồm:

 • số người có việc làm (tương đương toàn thời gian) (tiểu mục 2.1)
 • tổng doanh thu (tiểu mục 2.1)
 • tuổi công ty theo năm công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh (tiểu mục  2.3)
 • tình trạng sở hữu công ty (độc lập, một phần của tập đoàn quốc gia, một phần của tập đoàn đa quốc gia) (tiểu mục  2.4)
 • phân bổ doanh số theo địa lý (thị trường địa phương, quốc gia, quốc tế) (tiểu mục  3.1)
 • phần doanh thu xuất khẩu (tiểu mục  3.1)
 • tầm quan trọng của chi phí so với chất lượng đối với chiến lược cạnh tranh của công ty (tiểu mục  3.1)
 • tỷ lệ người có việc làm có trình độ đại học (tiểu mục  4.1)
 • mức độ khả năng thiết kế (tiểu mục  5.2).

5.114. Các chỉ số bổ sung cho việc thu thập dữ liệu chung (không gian hoặc tài nguyên nhất định):

 • tình trạng công ty gia đình sở hữu (tiểu mục  2.4)
 • số dòng sản phẩm (tiểu mục  3.1)
 • quản lý đổi mới sáng tạo : trách nhiệm đổi mới sáng tạo trong công ty (tiểu mục  3.4 )
 • quản lý đổi mới sáng tạo : các phương pháp hỗ trợ trao đổi tri thức nội bộ (tiểu mục  3.4)
 • số người có việc làm theo lĩnh vực giáo dục chính (tiểu mục  4.2)
 • chuyên môn kỹ thuật trong các công nghệ mới nổi (tiểu mục  5.1)
 • năng lực kỹ thuật số (có thể được thu thập thông qua các khảo sát chuyên biệt về CNTT-TT) (tiểu mục  5.3).

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế Liên kết nguồn tin và Dịch từ Cổng thông tin điện tử Tổ chức Phát triển kinh tế OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264304604-8-en/index.html?itemId=/content/component/9789264304604-8-en