16 Tháng Chín, 2020 | 10:51
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Đại hội chi bộ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế

Ngày 25/08/2020, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 được trình bày tại Đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến của các đồng chí đảng viên và các tổ chức quần chúng đóng góp vào Báo cáo chính trị, nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp ủy cấp trên

Đại hội Chi bộ

Toàn cảnh Đại hội chi bộ ( ảnh: Chi bộ VISTIP)

Đại hội Chi bộ đã bàn bạc thảo luận và đi đến quyết nghị những nội dung sau:

I. Thống nhất đánh giá kết quả hoạt động Nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ ( như báo cáo chính trị đã trình tại Đại hội), cụ thể:

 • Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Chi bộ đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
 • Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã quan tâm đến việc lãnh đạo chính trị tư tưởng của đảng viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho đảng viên và quần chúng; Chi bộ đã phổ biến, quán triệt đường lối chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tham gia học tập bồi dưỡng chính trị vào các dịp do Đảng ủy Bộ tổ chức;  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Công tác xây dựng Đảng: Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, rèn luyện đảng viên tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa đảng viên với địa phương, giữa đảng viên với quần chúng và nhân dân nơi cư trú; Coi trọng công tác phê bình và tự phê bình, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; Quan tâm công tác phát triển Đảng, phát huy vai trò đảng viên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Công tác kiểm tra giám sát: Công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công việc được giao, nhiệm vụ của đảng viên và tham gia sinh hoạt đảng nơi cư trú; Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên làm tốt công tác thanh kiểm tra nội bộ, giám sát thường xuyên các hoạt động của đơn vị.
 • Lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng: Chi bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, phát huy sức mạnh, chủ động phối hợp hoạt động tốt, hỗ trợ cho chính quyền trong việc vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
 • II/Thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
 • 1. Phương hướng, mục tiêu:- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy và Bộ Khoa học và Công nghệ giao; duy trì nền nếp bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng Đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú;  Củng cố về tổ chức, tăng cường kỷ luật và giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng; Thực hiện dân chủ trong tổ chức đảng; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Kiện toàn cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, duy trì nề nếp sinh hoạt Đảng; kết hợp hài hòa giữa công tác Đảng với công tác chuyên môn; làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề trọng tâm, then chốt và vướng mắc trong nội bộ; Duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò Đảng viên trong mọi lĩnh vực.
 • 2. Một số chỉ tiêu cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên được quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng bộ Bộ KH&CN và Đảng ủy Khối, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết này đến từng Đảng viên và quần chúng; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện làm theo có hiệu quả, đăng ký thực hiện ” năm nâng cao chất lượng chi bộ”; Phấn đấu xây dựng chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong nhiệm kỳ 2020-2025, kết nạp ít nhất 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, đảm bảo chất lượng theo quy định Điều lệ Đảng
 • 3. Các nhiệm vụ, giải pháp
 • 3.1 Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: – Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong chi bộ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;- Cán bộ đảng viên, nói viết và làm đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm hành vi sai trái. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng và trong đơn vị;
 • 3.2 Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:
 • Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình, duy trì nề nếp sinh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát
 • Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới.;
 • 3.3 Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;
 •  Lãnh đạo thực hiện tốt các tổ chức chính trị xã hội và tham gia các phong trào trong Bộ KH&CN;
 •  Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí hành động, phối hợp giữa các đoàn thể, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch
 • Đại hội giao cho cấp ủy Nhiệm kỳ 2020-2025:
 • Căn cứ vào Nghị quyết đại hội, hoàn thành và ban hành các văn kiện chính thức của Đại hội; xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội
 • Đại hội chi bộ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế khẳng định; với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 • Nguồn: Chi bộ Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế