20 Tháng Sáu, 2022 | 16:54
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NC &PT HỘI NHẬP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

 Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Chức năng

Phòng Nghiên cứu khoa học là một bộ phận thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế (Trung tâm), giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được Bộ trưởng giao.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phòng Nghiên cứu khoa học có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  1. Tham mưu, đề xuất các định hướng, xây dựng kế hoạch nghiên cứu ngắn, trung và dài hạn của Trung tâm;
  2. Tham mưu lãnh đạo Trung tâm và tổ chức thực hiện việc nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ, kinh nghiệm hội nhập quốc tế về KH&CN của các quốc gia/nền kinh tế để triển khai áp dụng tại Việt Nam;
  3. Tham mưu lãnh đạo Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình dự án, đề án trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao;
  4. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện;
  5. Lưu trữ các kết quả nghiên cứu của Trung tâm và đề xuất khả năng khai thác, áp dụng;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Điều 3. Tổ chức Phòng

  1. Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng;

– Trưởng phòng điều hành hoạt động chung của phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Trung tâm và  trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

– Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng có thể đồng thời được giao kiêm nhiệm một số nhiệm vụ cụ thể như một chuyên viên/ nghiên cứu viên.

  1. Nhân sự của phòng gồm: viên chức, cán bộ hợp đồng, chuyên gia, cố vấn và các cộng tác viên.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh, sửa đổi.

Các ông/bà Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.