30 Tháng Mười Hai, 2022 | 13:45
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  • Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
  • 27-NQ/TW
  • Nghị quyết
  • Cơ cấu – Tổ chức
  • 09/11/2022
  • 09/11/2022
  • Ban Chấp hành Trung ương
  • Nguyễn Phú Trọng
  • Tải về

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hội nhập Khoa học và Công nghệ Quốc tế(VISTIP)

Liên kết nguồn tin tại cổng thông tin của báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt nam :

Hệ thống tư liệu -Văn kiện Đảng tại links: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-09112022-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-9016