14 Tháng Bảy, 2022 | 11:32
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Đo lường Kinh tế Vũ trụ

Trang tin điện tử Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế giới thiệu bài viết  nhan đề

” Đo lường Kinh tế Vũ trụ”  từ các nghiên cứu mới nhất của OECD như dưới đây

Sổ tay mới về Đo lường Kinh tế Vũ trụ 

Các hoạt động vũ trụ đang phát triển trên toàn cầu và các dịch vụ thu được từ đó ngày càng quan trọng đối với xã hội. Ấn bản thứ hai này của Sổ tay về Đo lường Kinh tế Vũ trụ đáp ứng nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách từ nhiều thành phần kinh tế đang phản ánh những thay đổi như vậy trong chiến lược đo lường của họ. Nó tính đến bối cảnh đang phát triển của các hoạt động không gian, công nghệ và nhu cầu của người dùng xung quanh hai quan sát cốt lõi:

 • Càng ngày, càng có nhiều chủ thể tham gia vào các hoạt động vũ trụ: 

Các chủ thể chính phủ hơn bao giờ hết theo đuổi các mục tiêu chiến lược trong nền kinh tế vũ trụ song song với các tác nhân thương mại. Cần theo dõi tốt hơn các tác động của chi tiêu công và tư trong nền kinh tế vũ trụ nếu tác động tổng thể của các xu hướng đó được đánh giá.

 • Việc nghiên cứu tính kinh tế của các hoạt động không gian đã trở nên chuyên nghiệp hóa nhưng việc đo lường nền kinh tế không gian vẫn còn là một thách thức:

Phạm vi của các hoạt động không gian đã phát triển đáng kể trong mười năm qua. Các cơ sở hạ tầng quan trọng như viễn thông và ngày càng nhiều các ứng dụng kỹ thuật số thương mại hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào khả năng không gian. Trong các nền kinh tế tiên tiến, nền kinh tế không gian ngày càng trở nên phức tạp và ranh giới giữa các hoạt động trong không gian và phi không gian ngày càng khó đánh giá.

Những thách thức chính về đo lường nền kinh tế vũ trụ

Những nỗ lực quan trọng đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về nền kinh tế vũ trụ và các thông lệ chung đang bắt đầu xuất hiện. Ví dụ, số lượng các cuộc điều tra về kinh tế vũ trụ ngày càng tăng có nghĩa là chất lượng và mức độ bao phủ của dữ liệu và phân tích có sẵn công khai đang được cải thiện. Tuy nhiên, những thách thức chính về đo lường vẫn còn.

Các hệ thống phân loại thống kê hiện tại không xác định các hoạt động không gian tách biệt với các hoạt động liên quan khác. Và không có hướng dẫn kỹ thuật nào tồn tại để đảm bảo số liệu thống kê có thể so sánh được theo thời gian và giữa các ngành và quốc gia. Do đó, thông tin cần thiết để tiến hành đánh giá nền kinh tế vũ trụ không có sẵn và thường được thu thập theo từng trường hợp cụ thể (thông tin đặc biệt khan hiếm liên quan đến các tác động phi thị trường của các hoạt động không gian).

Trong khi đó, thu thập thông tin về kinh tế vũ trụ thông qua các cuộc khảo sát đặc biệt có thể là một công việc tốn kém và mất thời gian. Do đó, các đánh giá về kinh tế vũ trụ có xu hướng dựa nhiều vào các nghiên cứu điển hình và ý kiến chuyên gia, điều này có thể gây khó khăn cho việc kiểm tra tính hợp lệ của chúng và so sánh với các lĩnh vực khác. Trong đánh giá tác động, không phải lúc nào cũng phát triển các phương pháp phản thực mạnh mẽ, điều này làm tăng nguy cơ ước tính không chính xác.

Các giải pháp cho những thách thức của việc đo lường kinh tế không gian được cung cấp trong Sổ tay này

Ấn phẩm này cập nhật và mở rộng dựa trên ấn bản đầu tiên của Sổ tay với trọng tâm cụ thể là giải quyết các thách thức về đo lường. Nó cung cấp:

 • Các định nghĩa sửa đổi về các thuật ngữ và khái niệm kinh tế vũ trụ:

 Định nghĩa cấp cao về kinh tế vũ trụ được đưa ra để thiết lập ranh giới của các đánh giá và các mã phân loại công nghiệp cập nhật được cung cấp để khuyến khích khả năng so sánh quốc tế.

 • Nguyên tắc thực hiện khảo sát kinh tế vũ trụ:Dựa trên các tiêu chuẩn đã được quốc tế thống nhất và đánh giá sâu rộng hơn 20 bảng câu hỏi về ngành vũ trụ, các nguyên tắc chính để phát triển khảo sát kinh tế vũ trụ được cung cấp cùng với lời khuyên về việc thực hiện chúng.
 • Giới thiệu về đánh giá tác động của hoạt động không gian:Các nghiên cứu hiện có về tác động của kinh tế vũ trụ được tóm tắt và phác thảo các kỹ thuật được sử dụng để giới thiệu cho người đọc các phương pháp hiện đang được sử dụng.

Các khuyến nghị để cải thiện đánh giá kinh tế vũ trụ

Với những thách thức nêu trên, các nghiên cứu dựa trên kết quả của các cuộc khảo sát mục tiêu có thể sẽ vẫn là cách tiếp cận hiệu quả nhất để phân tích nền kinh tế vũ trụ trong tương lai gần. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý không gian và cơ quan thống kê được khuyến khích đổi mới trong việc sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm thông qua việc khám phá các phương pháp kế toán quốc gia để đo lường nền kinh tế vũ trụ. Đặc biệt, Sổ tay khuyến nghị các học viên:

 • Xây dựng các khung đánh giá theo định hướng chính sách và hỗ trợ thu thập dữ liệu: 

Cuối cùng, các đánh giá về kinh tế vũ trụ phải cung cấp bằng chứng được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu chính sách. Trọng tâm chính sách cần cung cấp sự rõ ràng về những gì cần đo lường, biện minh cho các nguồn lực thích hợp dành cho việc thu thập dữ liệu và đảm bảo kết quả cung cấp thông tin cho các quyết định.

 • Sử dụng hiệu quả hơn các số liệu thống kê chính thức:

 Mặc dù các hoạt động vũ trụ có xu hướng không hiển thị dễ dàng trong số liệu thống kê chính thức, nhưng dữ liệu chính thức từ hoạt động kinh doanh cơ cấu và các cuộc điều tra quốc gia khác có thể chứa thông tin hữu ích khi được bổ sung thêm dữ liệu chi tiết hơn từ các cuộc điều tra ngành vũ trụ, báo cáo hàng năm và khi có sẵn, tài trợ và dữ liệu hợp đồng.

 • Dựa trên các định nghĩa và thông lệ được quốc tế công nhận khi tiến hành khảo sát: 

Các tổ chức chính phủ và hiệp hội ngành thực hiện các cuộc khảo sát ngành được nêu trong Sổ tay này có thể cải thiện tính nhất quán của các kết quả của họ thông qua việc áp dụng các định nghĩa và phương pháp luận đã được quốc tế thống nhất. Sử dụng các tiêu chuẩn cũng có thể làm giảm gánh nặng về nguồn lực của việc thực hiện các cuộc khảo sát trong các tổ chức nhỏ hơn.

 • Hợp tác với các tổ chức hiểu biết:

 Quan hệ đối tác giữa các cơ quan vũ trụ, văn phòng thống kê quốc gia và các hiệp hội ngành có thể tạo điều kiện hỗ trợ phương pháp luận, tăng thêm độ tin cậy cho các kết quả và trong một số trường hợp, giúp đảm bảo thêm nguồn tài chính. Sự hợp tác cũng có thể mang lại khả năng tiếp cận rộng rãi hơn và khả năng hiển thị rộng hơn của các bằng chứng được tạo ra.

 • Các phương pháp luận đánh giá tài liệu và công bố công khai: 

Đảm bảo rằng các lựa chọn phương pháp luận được lập thành văn bản rõ ràng và phổ biến rộng rãi nhất có thể sẽ cho phép tái lập và nâng cao độ tin cậy vào kết quả. Nhìn chung, tính minh bạch có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến thiết kế đánh giá và khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan trong việc xây dựng bằng chứng.

 • Tăng cường hợp tác và điều phối quốc tế:Diễn đàn Không gian OECD sẽ tiếp tục làm việc với các chính phủ, cơ quan thống kê quốc gia, ngành công nghiệp, học viện và cộng đồng không gian rộng lớn hơn để cải thiện việc đo lường nền kinh tế vũ trụ và cung cấp bằng chứng cần thiết để đưa ra các quyết định hiệu quả về nền kinh tế vũ trụ .

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế dịch và liên kết nguồn tin: Cổng thông tin điện tử OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8bfef437-en/index.html?itemId=/content/publication/8bfef437-en#section-d0e757