7 Tháng Tư, 2023 | 20:10
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Các khái niệm và định nghĩa để đo lường đổi mới sáng tạo trong kinh doanh- Chương 3 cẩm nang OSLO

Chương 3.Các khái niệm và định nghĩa để đo lường đổi mới sáng tạo trong kinh doanh

Chương này cung cấp một tập hợp các định nghĩa để hướng dẫn các cuộc khảo sát thống kê về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Doanh nghiệp, bao gồm phân loại các loại đổi mới sáng tạo khác nhau. Các định nghĩa trong chương này cũng giúp mô tả đặc điểm của các doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến đổi mới và các hoạt động của họ để theo đuổi sự đổi mới. Mục đích của các định nghĩa và hướng dẫn bổ sung trong chương này là để tạo điều kiện cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu có thể so sánh về đổi mới và các hoạt động liên quan cho các công ty ở các quốc gia và các ngành khác nhau cũng như cho các công ty có quy mô và cơ cấu khác nhau, từ các công ty sản xuất một sản phẩm nhỏ đến công ty đa quốc gia lớn, chịu trách nhiệm cho nhiều loại sản phẩm (hàng hóa hoặc dịch vụ). Chương này kết thúc với các khuyến nghị về việc sử dụng các định nghĩa trong các cuộc khảo sát.

3.1. Giới thiệu

3.1. Dựa trên các khái niệm được trình bày trong Chương 2, chương này cung cấp một tập hợp các định nghĩa để hướng dẫn các cuộc khảo sát thống kê về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Doanh nghiệp. Vì đổi mới là một hiện tượng có sức lan toả, không đồng nhất và nhiều mặt, nên cần có các định nghĩa rõ ràng, ngắn gọn về đổi mới; cũng như các khái niệm liên quan để đo lường và giải thích chính xác các hoạt động đổi mới kinh doanh và thiết lập một tiêu chuẩn chung phục vụ nhu cầu của nhà sản xuất và người sử dụng các số liệu về đổi mới.

3.2. Các định nghĩa được đưa ra trong chương này tạo điều kiện cho việc thu thập và báo cáo dữ liệu có thể so sánh về đổi mới và các hoạt động liên quan cho các công ty ở các quốc gia và ngành khác nhau cũng như cho các công ty có quy mô và cấu trúc khác nhau, từ các công ty sản xuất một sản phẩm nhỏ đến các công ty đa quốc gia lớn sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm cả dịch vụ.

3.3. Mục 3.2 bao gồm các định nghĩa chính để đo lường sự đổi mới trong lĩnh vực Doanh nghiệp kinh doanh. Mục  3.3 cho thấy các phân loại khác nhau của đổi mới kinh doanh bao gồm theo loại hình, tính mới và tác động. Những thay đổi không phải là sự đổi mới, cải tiến được mô tả trong mục 3.4 . Mục  3.5 phân loại các công ty dựa trên tình trạng đổi mới. Mục 3.6 kết luận với các khuyến nghị về việc sử dụng các định nghĩa trong khảo sát.

3.2. Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Doanh nghiệp kinh doanh

3.2.1. Định nghĩa về hoạt động đổi mới và đổi mới

3.4. Như đã thảo luận trong Chương 2, thuật ngữ “đổi mới” có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau để chỉ một quá trình hoặc một kết quả . Để tránh nhầm lẫn, sổ tay hướng dẫn này sử dụng thuật ngữ “hoạt động đổi mới” để chỉ quá trình, trong khi thuật ngữ “đổi mới” sẽ chỉ kết quả.

3.5. Định nghĩa cơ bản về các hoạt động đổi mới (kinh doanh) như sau:

Các hoạt động đổi mới bao gồm tất cả các hoạt động phát triển, tài chính và thương mại được thực hiện bởi một công ty nhằm tạo ra một sự đổi mới cho công ty.

3.6. Các hoạt động đổi mới có thể dẫn đến một sự đổi mới (được định nghĩa bên dưới), đang diễn ra, bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ. Các hoạt động tiếp theo được định nghĩa trong tiểu mục 4.5.3 thường nằm ngoài phạm vi của hoạt động đổi mới.

3.7. Việc tổ chức các hoạt động đổi mới giữa các công ty có sự khác nhau rất lớn. Một số công ty quản lý các hoạt động đổi mới của họ thông qua các dự án hoặc chương trình đổi mới được xác định rõ ràng với ngân sách riêng, trong đó sự đổi mới đại diện cho một cột mốc trung gian hoặc cuối cùng. Các công ty khác chủ yếu tích hợp các hoạt động đổi mới của họ vào các hoạt động kinh doanh thông thường và làm việc để liên tục cải tiến các sản phẩm và quy trình kinh doanh của họ, trong khi các công ty khác chủ yếu tham gia vào các hoạt động đổi mới dựa trên một nền tảng đặc biệt. Tất cả các phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới đều nằm trong phạm vi của các định nghĩa và khuyến nghị trong chương này. Chi tiết bổ sung về định nghĩa, phân loại và đo lường các hoạt động đổi mới được cung cấp trong Chương 4.

3.8. Chương này tập trung vào khái niệm đổi mới và cung cấp các định nghĩa tóm tắt về đổi mới và các loại đổi mới khác nhau. Mỗi định nghĩa được theo sau bởi các chi tiết bổ sung về việc giải thích định nghĩa.

3.9. Định nghĩa cơ bản về đổi mới kinh doanh như sau:

Đổi mới kinh doanh là một sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến (hoặc sự kết hợp của chúng) khác biệt đáng kể so với các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh trước đây của công ty và đã được giới thiệu trên thị trường hoặc được công ty đưa vào sử dụng.

3.10. Như đã giới thiệu trong Chương 2, sản phẩm là hàng hóa hoặc dịch vụ (hoặc sự kết hợp của chúng). Quy trình kinh doanh bao gồm tất cả các hoạt động cốt lõi của công ty để sản xuất sản phẩm và tất cả các hoạt động phụ trợ hoặc hỗ trợ.

3.11. Một sản phẩm được giới thiệu khi nó được cung cấp để sử dụng dựa trên dự định của người dùng. Một quy trình kinh doanh được giới thiệu khi nó được đưa vào sử dụng thực tế trong các hoạt động của công ty. Hành động giới thiệu được định nghĩa là triển khai và là thời điểm khi một sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh khác biệt đáng kể lần đầu tiên được cung cấp để sử dụng. Các công ty thường sẽ điều chỉnh thêm một đổi mới sau khi triển khai (xem Chương 4), chẳng hạn như các đặc điểm của một dịch vụ mới. Một vài trong số này có thể đủ khác biệt để được coi là một sự đổi mới bổ sung.

3.12. Yêu cầu tối thiểu đối với một sự đổi mới là sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh phải có một hoặc nhiều đặc điểm khác biệt đáng kể so với những đặc điểm có trong sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mà công ty cung cấp hoặc sử dụng trước đó. Những đặc điểm này phải phù hợp với công ty hoặc người dùng bên ngoài. Ví dụ, công ty có thể mong đợi các đặc điểm mới hoặc cải tiến của sản phẩm (hoặc quy trình kinh doanh) để tăng tiện ích cho người dùng hoặc nâng cao vị thế cạnh tranh của chính mình trên thị trường. Các đặc điểm liên quan được mô tả dưới đây đối với đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình kinh doanh.

3.13. Một sự đổi mới cũng có thể là kết quả của một loạt các cải tiến nhỏ được thực hiện trong khoảng thời gian quan sát, miễn là tổng các cải tiến nhỏ này dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong sản phẩm cuối cùng hoặc quy trình kinh doanh.

3.14. Yêu cầu về các đặc điểm khác biệt đáng kể áp dụng cho những đổi mới về sản phẩm và quy trình kinh doanh mà một công ty tự phát triển và những đổi mới do các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác phát triển trước tiên mà không có hoặc có rất ít sửa đổi bổ sung. Do đó, định nghĩa về sự đổi mới cũng bao gồm sự lan tỏa.

3.15. Việc một công ty thuộc nhóm doanh nghiệp áp dụng một sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến là một sự đổi mới, ngay cả khi sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến trước đó đã được giới thiệu trên thị trường hoặc được các công ty khác trong nhóm đưa vào sử dụng. Ví dụ, việc một công ty con áp dụng một quy trình kinh doanh mới đã được phát triển và đưa vào sử dụng bởi công ty mẹ là một sự đổi mới cho công ty con. Tuy nhiên, việc áp dụng một sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến đã được sử dụng trong một bộ phận hoặc bộ phận khác của cùng một công ty không phải là một sự đổi mới.

3.16. Khái niệm về sự khác biệt “đáng kể” không bao gồm những thay đổi hoặc cải tiến nhỏ. Tuy nhiên, ranh giới giữa một thay đổi là đổi mới và một thay đổi không phải là đổi mới chắc chắn mang tính chủ quan vì nó liên quan đến bối cảnh, khả năng và yêu cầu của mỗi công ty. Ví dụ: một cải tiến đối với dịch vụ trực tuyến có thể là một thay đổi nhỏ đối với một công ty lớn trong ngành thâm dụng nghiên cứu và phát triển thử nghiệm (R&D) nhưng lại là một sự khác biệt đáng kể đối với một công ty nhỏ trong ngành ít thâm dụng R&D hơn.

3.17. Định nghĩa này không yêu cầu đổi mới phải là một thành công về mặt thương mại, tài chính hoặc chiến lược tại thời điểm đo lường. Đổi mới sản phẩm có thể thất bại về mặt thương mại hoặc đổi mới quy trình kinh doanh có thể cần thêm thời gian để đạt được các mục tiêu của nó.

3.18. Định nghĩa về đổi mới không yêu cầu nó phải có giá trị tích cực cho xã hội hoặc lợi ích tích cực cho công ty. Trong trường hợp trước đây, một sự đổi mới có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hiệu quả tài chính của công ty trong khi mang lại ít lợi ích hơn cho người tiêu dùng so với các dịch vụ khác của cùng một công ty hoặc của các đối thủ cạnh tranh. Một sự đổi mới cũng có thể dẫn đến các vấn đề về an toàn, sức khỏe hoặc môi trường. Ngược lại, một sự đổi mới không nhất thiết phải cải thiện vị trí thị trường hoặc hiệu quả tài chính của công ty khi người dùng của họ được hưởng lợi từ nó. Ví dụ: một sự đổi mới có thể cải thiện tiện ích cho người dùng mà không làm tăng doanh số bán hàng, thị phần hoặc thu nhập ròng của công ty.

3.2.2. Phân chia nỗ lực đổi mới và trách nhiệm

3.19.Sự phân công lao động – nền tảng cho chuyên môn hóa kinh tế cũng được ứng dụng vào các hoạt động đổi mới, vì phần lớn các doanh nghiệp không thể vừa có khả năng vừa có quyền sở hữu cần thiết để phát triển đổi mới. Nhiều đổi mới dựa trên việc mua, bắt chước hoặc sửa đổi sản phẩm, thiết bị quy trình kinh doanh hoặc phương pháp kinh doanh đã được các công ty hoặc tổ chức khác sử dụng. Do đó, nhiều công ty không phát triển tất cả các khái niệm, nguyên mẫu hoặc thiết kế làm cơ sở cho những đổi mới của họ, và nhiều công ty có thể rút ra những đổi mới tương tự từ một khái niệm hoặc công nghệ duy nhất. Các công ty cũng không thực hiện tất cả các khái niệm hoặc nguyên mẫu mà họ phát triển, ví dụ như một công ty chỉ cấp phép phát minh cho các công ty khác. Những mối quan hệ này và cách chúng dẫn đến các loại đổi mới khác nhau sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương 6.

3.20. Những đổi mới đã được phát triển toàn bộ hoặc một phần ở nơi khác, hoặc hợp tác với bên thứ ba không nhất thiết là kém giá trị hơn; có thể họ chỉ báo hiệu một mức độ chuyên môn hóa cao hơn. Việc thu thập dữ liệu nên khuyến khích người trả lời báo cáo tất cả các đổi mới, bao gồm cả những đổi mới không được phát triển chủ yếu bởi công ty của họ.

3.3. Phân loại đổi mới

3.21. Sự đổi mới thay đổi các đặc tính của một hoặc nhiều sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh và do đó, cách sử dụng phổ biến mô tả sự đổi mới, xét về mục đích hoặc đối tượng của nó. Ví dụ: các nhà quản lý có thể đề cập đến các đổi mới dịch vụ của công ty họ hoặc đổi mới hệ thống phân phối. Thông tin về đối tượng của đổi mới rất hữu ích trong việc đánh giá mục đích của đổi mới, cũng như đặc điểm chung, tác động tiềm năng của nó đối với công ty và các loại hoạt động đổi mới có liên quan đến việc phát triển và triển khai nó.

3.3.1. Phân loại đổi mới theo đối tượng: Đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình kinh doanh

3.22. Có hai loại đổi mới chính theo đối tượng: đổi mới làm thay đổi sản phẩm của công ty (đổi mới sản phẩm) và đổi mới làm thay đổi quy trình kinh doanh của công ty (đổi mới quy trình kinh doanh).

3.23. Đổi mới sản phẩm được chia thành hai loại chính, trong khi đổi mới quy trình kinh doanh được chia thành sáu loại chính (xem bên dưới). Một sự đổi mới đơn lẻ có thể liên quan đến sự kết hợp của các loại đổi mới quy trình kinh doanh và đổi mới sản phẩm khác nhau. Do đó, loại hình của các loại đổi mới theo đối tượng không phải là sự phân loại các loại loại trừ lẫn nhau. Hơn nữa, một công ty có thể giới thiệu nhiều hơn một loại đổi mới trong gia đoạn quan sát để thu thập dữ liệu. Do đó, khuyến nghị nên thu thập thông tin về nhiều loại đổi mới, dựa trên giả định rằng các câu trả lời có thể đề cập đến các đổi mới khác nhau hoặc các đổi mới kết hợp hai hoặc nhiều loại.

Đổi mới sản phẩm

3.24. Thuật ngữ “sản phẩm” được định nghĩa trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia (System of National Accounts) và bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ. Sản phẩm là đầu ra kinh tế của hoạt động sản xuất. Chúng có thể được trao đổi và sử dụng làm đầu vào trong quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ khác, là sự tiêu thụ cuối cùng của các hộ gia đình hoặc chính phủ, hoặc để đầu tư, như trong trường hợp các sản phẩm tài chính (EC và cộng sự, 2009).

Đổi mới sản phẩm là một hàng hóa hoặc dịch vụ mới hoặc được cải tiến khác biệt đáng kể so với hàng hóa hoặc dịch vụ trước đây của công ty và đã được giới thiệu trên thị trường.

3,25. Đổi mới sản phẩm phải cung cấp những cải tiến đáng kể cho một hoặc nhiều đặc điểm hoặc thông số kỹ thuật hiệu suất. Điều này bao gồm việc bổ sung các chức năng mới hoặc cải tiến các chức năng hoặc tiện ích người dùng hiện có. Các đặc tính chức năng liên quan bao gồm chất lượng, thông số kỹ thuật, độ tin cậy, độ bền, hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng, giá cả phải chăng, tiện lợi, khả năng sử dụng và thân thiện với người dùng. Đổi mới sản phẩm không cần phải cải thiện tất cả các chức năng hoặc thông số kỹ thuật hiệu suất. Việc cải tiến hoặc bổ sung một chức năng mới cũng có thể được kết hợp với việc mất các chức năng khác hoặc suy giảm một số thông số kỹ thuật hiệu suất.

3.26. Các đặc điểm liên quan có thể bao gồm các thuộc tính tài chính như khả năng chi trả và sự thuận tiện về tài chính. Ví dụ về những đổi mới có đặc điểm tài chính mang lại lợi ích cho người dùng bao gồm định giá thu phí động để giảm tắc nghẽn giao thông, giới thiệu dòng sản phẩm mới sử dụng vật liệu ít tốn kém hơn và do đó được cung cấp với chi phí thấp hơn và dịch vụ thanh toán tự động cho taxi sau khi chuyến đi đã diễn ra.

3.27. Một đặc điểm bổ sung của cả hàng hóa và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hoặc tính tiện ích là thiết kế sản phẩm. Các thiết kế mới hoặc các tính năng thiết kế được cải tiến có thể ảnh hưởng đến bề ngoài hay “diện mạo” của sản phẩm, và do đó nâng cao tiện ích của người dùng, chẳng hạn như một thay đổi thiết kế quan trọng có thể tạo ra phản ứng cảm xúc tích cực. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ về thiết kế không có khả năng dẫn đến hàng hóa hoặc dịch vụ khác biệt đáng kể so với hàng hóa hoặc dịch vụ trước đó (xem bên dưới).

3.28. Đổi mới sản phẩm phải được cung cấp cho người dùng tiềm năng, nhưng điều này không yêu cầu phải tạo ra doanh số bán hàng. Việc hạn chế đổi mới sản phẩm đối với những sản phẩm có doanh số bán hàng sẽ loại trừ những đổi mới sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu đã thiết lập hoặc dự kiến hoặc khi doanh số bán hàng cần thời gian theo dõi lâu hơn để thành hiện thực. Ngoài ra, điều này sẽ loại trừ các sản phẩm kỹ thuật số được cung cấp miễn phí cho người dùng, với doanh thu thu được từ quảng cáo, kiếm tiền từ thông tin người dùng hoặc thông qua các phương pháp khác.

3.29. Đổi mới sản phẩm có thể sử dụng kiến thức, công nghệ mới hoặc dựa trên cách sử dụng mới hoặc kết hợp kiến thức, công nghệ hiện có.

Các loại sản phẩm

3h30. Đổi mới sản phẩm có thể liên quan đến hai loại sản phẩm chung: hàng hóa và dịch vụ. Các loại sản phẩm này đã được giới thiệu trong Chương 2 và được định nghĩa dưới đây dựa trên Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) (EC et al., 2009).

 • Hàng hóabao gồm các đồ vật hữu hình và một số sản phẩm nắm bắt tri thức – knowledge-capturing products (xem bên dưới) mà quyền sở hữu có thể được thiết lập và được chuyển giao thông qua các giao dịch thị trường.
 • Dịch vụlà các hoạt động vô hình được sản xuất và tiêu dùng đồng thời và làm thay đổi các điều kiện (ví dụ: thể chất, tâm lý, v.v.) của người dùng. Sự tham gia của người dùng thông qua thời gian, tính sẵn có, sự chú ý, truyền thông tin hoặc nỗ lực của họ thường là điều kiện cần thiết dẫn đến việc người dùng và công ty cùng sản xuất dịch vụ. Do đó, các thuộc tính hoặc trải nghiệm của một dịch vụ có thể phụ thuộc vào đầu vào của người dùng. Các dịch vụ cũng có thể bao gồm một số sản phẩm thu thập kiến thức (xem bên dưới).

3.31. Như đã lưu ý trong Chương 2, ranh giới phân chia giữa hàng hóa và dịch vụ đôi khi khó thiết lập và một số sản phẩm có thể có đặc điểm của cả hai. Một công ty có thể bán hàng hóa cho khách hàng của mình hoặc cho thuê việc sử dụng chúng như một dịch vụ, như thường thấy đối với hàng tiêu dùng lâu bền và tài sản cho sản xuất kinh doanh. Các công ty cũng có thể kết hợp các dịch vụ phụ trợ như hợp đồng dịch vụ hoặc bảo hiểm với hàng hóa của họ.

3.32.Các sản phẩm nắm bắt tri thức (như được xác định trong SNA) có thể có các đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ và liên quan đến việc cung cấp, lưu trữ, bảo quản an toàn, truyền thông và phổ biến thông tin kỹ thuật số mà người dùng có thể truy cập nhiều lần. Các sản phẩm này có thể được lưu trữ trên các vật thể và cơ sở hạ tầng vật lý, chẳng hạn như phương tiện điện tử hoặc Đám mây. Một ví dụ là khi quyền truy cập vào các sản phẩm kỹ thuật số như nhạc, phim và sách được cung cấp theo yêu cầu cho người tiêu dùng có tính phí. Sản phẩm nắm bắt tri thức tương tự như hàng hóa nếu người tiêu dùng có thể chia sẻ hoặc bán chúng cho người khác sau khi mua, nhưng chúng tương tự như dịch vụ nếu quyền của người tiêu dùng bị giới hạn bởi giấy phép hạn chế chia sẻ hoặc bán. Các công nghệ kỹ thuật số, thông qua việc giảm chi phí sao chép và trao đổi thông tin xuống mức không đáng kể,

3.33. Ở mức tối thiểu, nên thu thập dữ liệu về cả hàng hóa và dịch vụ. Các cuộc khảo sát nên đề cập cụ thể đến các dịch vụ để đảm bảo rằng các câu hỏi phù hợp với người trả lời từ các công ty trong lĩnh vực dịch vụ. Nếu có thể, nên thu thập dữ liệu về các sản phẩm thu thập tri thức, đặc biệt là những sản phẩm có tính chất kỹ thuật số, để hỗ trợ nghiên cứu về mức độ phổ biến của các sản phẩm này và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng.

Đổi mới quy trình kinh doanh

3.34. Tất cả các chức năng kinh doanh đều có thể là đối tượng của hoạt động đổi mới. Thuật ngữ quy trình kinh doanh bao gồm chức năng kinh doanh cốt lõi là sản xuất hàng hóa và dịch vụ và các chức năng hỗ trợ như phân phối và hậu cần, tiếp thị, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng; dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho công ty, các chức năng hành chính và quản lý, kỹ thuật và các dịch vụ kỹ thuật liên quan cho công ty, phát triển sản phẩm và quy trình kinh doanh. Quy trình kinh doanh có thể được coi là dịch vụ mà bản thân công ty là khách hàng. Các quy trình kinh doanh có thể được chuyển giao nội bộ hoặc mua từ các nguồn bên ngoài.

Đổi mới quy trình kinh doanh là một quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến cho một hoặc nhiều chức năng kinh doanh. Những chức năng này khác biệt đáng kể so với các quy trình kinh doanh trước đây của công ty và đã được đưa vào sử dụng trong công ty.

ĐMST-Năng lượng Nga

Một nhà công nghệ Nga đang giới thiệu về công nghệ và các giải pháp ĐMST tại Hội nghị bàn tròn Hợp tác công nghiệp, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn -bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Nga (ảnh VISTIP)

3,35. Các đặc điểm liên quan của một chức năng kinh doanh được cải tiến có liên quan đến các đặc điểm của một sản phẩm được cải tiến, cụ thể là các dịch vụ có thể được cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp. Các ví dụ bao gồm hiệu quả cao hơn, hiệu quả tài nguyên, độ tin cậy và khả năng phục hồi, khả năng chi trả, sự thuận tiện và khả năng sử dụng cho những người tham gia vào quy trình kinh doanh, bên ngoài hoặc bên trong công ty.

3.36. Cả quy trình kinh doanh mới và quy trình kinh doanh cải tiến đều có thể được thúc đẩy bởi mục tiêu thực hiện chiến lược kinh doanh, giảm chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc điều kiện làm việc hoặc để đáp ứng các yêu cầu quy định. Đổi mới quy trình kinh doanh có thể liên quan đến các cải tiến đối với một hoặc nhiều khía cạnh của một chức năng kinh doanh đơn lẻ hoặc kết hợp các chức năng kinh doanh khác nhau. Chúng có thể liên quan đến việc công ty áp dụng các dịch vụ kinh doanh mới hoặc cải tiến do các nhà thầu bên ngoài cung cấp, ví dụ như hệ thống kế toán hoặc nguồn nhân lực.

3.37. Đổi mới quy trình kinh doanh được thực hiện khi chúng được công ty đưa vào sử dụng trong các hoạt động nội bộ hoặc hướng ra bên ngoài. Việc triển khai đổi mới quy trình kinh doanh có thể yêu cầu một số bước, từ phát triển ban đầu, thử nghiệm thí điểm trong một chức năng kinh doanh đơn lẻ, đến triển khai trên tất cả các chức năng kinh doanh có liên quan. Việc triển khai xảy ra khi quy trình kinh doanh được sử dụng liên tục trong các hoạt động của công ty. Điều này có thể xảy ra ngay sau khi thử nghiệm thí điểm.

3,38. Các công nghệ và thực hành kỹ thuật số có sức lan tỏa khắp các quy trình kinh doanh. Chúng được sử dụng để hệ thống hóa các quy trình và thủ tục, thêm các chức năng vào các quy trình hiện có và cho phép bán các quy trình dưới dạng dịch vụ. Do đó, việc thực hiện các đổi mới quy trình kinh doanh thường gắn liền với việc áp dụng và sửa đổi các công nghệ kỹ thuật số.

Các loại quy trình kinh doanh

3.39. Đổi mới quy trình kinh doanh liên quan đến các chức năng khác nhau của một công ty. Nghiên cứu về quản lý đã tạo ra một số danh sách các chức năng kinh doanh khác nhau tùy theo định nghĩa về các chức năng cốt lõi (các hoạt động tạo ra thu nhập) và các chức năng kinh doanh hỗ trợ, cũng như cách các hoạt động khác nhau được nhóm lại (Brown, 2008). Các chức năng kinh doanh đã tỏ ra hữu ích cho việc nghiên cứu các chuỗi giá trị toàn cầu, ví dụ như trong Khảo sát về Chiến lược Kinh doanh và Đổi mới sáng tạo của Canada (SIBS) và Khảo sát của Châu Âu về Tìm nguồn cung ứng quốc tế cho các chức năng kinh doanh (xem Chương 7).

ĐMST Vinacomin

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) trao đổi nhu cầu, khả năng phát triển công nghệ ĐMST tại Hội nghị bàn tròn Hợp tác công nghiệp, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Nga(ảnh VISTIP)

Bảng 3.1. Các danh mục chức năng để xác định loại đổi mới quy trình kinh doanh
Ngắn hạn Chi tiết và danh mục con
1. Sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ Các hoạt động chuyển đổi đầu vào thành hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm các hoạt động kiểm tra, phân tích và chứng nhận kỹ thuật và kỹ thuật liên quan để hỗ trợ sản xuất.
2. Phân phối và hậu cần Chức năng này bao gồm:

a) vận chuyển và cung cấp dịch vụ

b) kho bãi

c) xử lý đơn đặt hàng.

3. Tiếp thị và bán hàng Chức năng này bao gồm:

a) phương pháp tiếp thị bao gồm quảng cáo (khuyến mãi và bố trí sản phẩm, đóng gói sản phẩm), tiếp thị trực tiếp (tiếp thị qua điện thoại), triển lãm và hội chợ, nghiên cứu thị trường và các hoạt động khác để phát triển thị trường mới

b) chiến lược và phương pháp định giá

c) các hoạt động bán hàng và hậu mãi, bao gồm các hoạt động quan hệ khách hàng và hỗ trợ khách hàng khác của bộ phận trợ giúp.

4. Hệ thống thông tin và truyền thông Việc duy trì và cung cấp các hệ thống thông tin và liên lạc, bao gồm:

a) phần cứng và phần mềm

b) xử lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu

c) bảo trì và sửa chữa

d) lưu trữ web và các hoạt động thông tin liên quan đến máy tính khác.

Các chức năng này có thể được cung cấp trong một bộ phận riêng biệt hoặc trong các bộ phận chịu trách nhiệm về các chức năng khác.

5. Điều hành và quản lý Chức năng này bao gồm:

a) quản lý kinh doanh chiến lược và chung (ra quyết định liên chức năng), bao gồm tổ chức trách nhiệm công việc

b) quản trị doanh nghiệp (pháp lý, lập kế hoạch và quan hệ công chúng)

c) kế toán, sổ sách kế toán, kiểm toán, thanh toán và các hoạt động tài chính hoặc bảo hiểm khác

d) quản lý nguồn nhân lực (đào tạo và giáo dục, tuyển dụng nhân viên, tổ chức nơi làm việc, cung cấp nhân sự tạm thời, quản lý tiền lương, hỗ trợ sức khỏe và y tế)

e) mua sắm

f) quản lý các mối quan hệ bên ngoài với các nhà cung cấp, liên minh, v.v.

6. Phát triển sản phẩm và quy trình kinh doanh Các hoạt động để xác định phạm vi, xác định, phát triển hoặc điều chỉnh các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh của một công ty. Chức năng này có thể được thực hiện một cách có hệ thống hoặc trên cơ sở đặc biệt và được tiến hành trong công ty hoặc nhận được từ các nguồn bên ngoài. Trách nhiệm đối với các hoạt động này có thể nằm trong một bộ phận riêng biệt hoặc trong các bộ phận chịu trách nhiệm về các chức năng khác, ví dụ như sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.
Nguồn : Phỏng theo Brown (2008), “Quy trình kinh doanh và chức năng kinh doanh: Một cách nhìn mới về việc làm”, www.bls.gov/mlr/2008/12/art3full.pdf và Eurostat (2018), Thuật ngữ thuật ngữ thống kê , http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Business_functions .

3,40.Bảng 3.1 cung cấp danh sách sáu chức năng kinh doanh chính – dựa trên tài liệu thống kê và quản lý có liên quan – có thể là mục tiêu của sự đổi mới. Chức năng “sản xuất hàng hóa và dịch vụ” cấu thành chức năng cốt lõi của một công ty, trong khi năm chức năng còn lại bao gồm các hoạt động phụ trợ để hỗ trợ sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Các công ty có thể phát triển các đổi mới quy trình kinh doanh nhằm vào một hoặc nhiều chức năng. Ví dụ, việc triển khai hệ thống đặt hàng trực tuyến có thể thể hiện sự đổi mới trong các chức năng kinh doanh phân phối và hậu cần. Các mô tả ngắn về từng chức năng kinh doanh, tiếp theo là mô tả chi tiết, được khuyến nghị sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu. Danh sách này đủ ngắn gọn để sử dụng trong các cuộc khảo sát và cung cấp khả năng so sánh vừa phải với các định nghĩa về quy trình, tổ chức,Hướng dẫn sử dụng Oslo . Các ứng dụng chi tiết hơn của phân loại này có thể cải thiện khả năng so sánh với kết quả của các cuộc khảo sát đổi mới sau ấn bản thứ ba của sổ tay này. Các danh mục mới cũng bao gồm các lĩnh vực không được xác định trong phiên bản thứ ba, chẳng hạn như những thay đổi về tài chính (mục 5c) và những thay đổi về chức năng dành riêng cho phát triển sản phẩm hoặc quy trình (mục 6).

3.41.Cái sau nắm bắt những đổi mới quy trình kinh doanh trong chức năng kinh doanh dành riêng cho việc phát triển sản phẩm và các quy trình kinh doanh khác của công ty. Không có loại quy trình kinh doanh tương đương trong các phiên bản trước của sách hướng dẫn này. Ví dụ về những đổi mới trong chức năng này bao gồm việc sử dụng các công nghệ chỉnh sửa gen mới để phát triển các giống cây trồng hoặc dược phẩm hiện có hoặc mới và ứng dụng phân tích khai thác dữ liệu cho cơ sở dữ liệu lớn để xác định các cơ hội phát triển thị trường tiềm năng. Các ví dụ khác về sự đổi mới trong danh mục này bao gồm việc áp dụng các phương pháp mới như tư duy thiết kế, đồng sáng tạo, tạo nguyên mẫu nhanh hoặc sàng lọc thông lượng cao. Sự đổi mới thuộc loại này chỉ tìm cách giới thiệu các sửa đổi gia tăng không đủ điều kiện là đổi mới – ví dụ: để có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng – hoặc có thể tìm cách mang lại những đổi mới về sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng những đổi mới như vậy cuối cùng sẽ thành hiện thực.

3.42. Để thu thập dữ liệu, một số chức năng có thể được kết hợp thành một mục duy nhất hoặc được phân tách. Ví dụ, chức năng 1 và 6 có thể được kết hợp thành một chức năng duy nhất bao gồm cả hoạt động sản xuất và phát triển sản phẩm cũng như quy trình kinh doanh. Chức năng 3 và 5 có thể được phân tách sâu hơn để tạo điều kiện so sánh với các định nghĩa về đổi mới tổ chức và tiếp thị trong ấn bản thứ ba của sổ tay (xem phần tiếp theo để biết chi tiết).

So sánh các loại hình đổi mới với ấn bản trước của Cẩm nang Oslo

3.43.Bảng 3.2 so sánh các loại đổi mới quy trình kinh doanh và sản phẩm được sử dụng trong sổ tay này với các định nghĩa được sử dụng trong ấn bản thứ ba của Sổ tay Oslo .

3,44. Hai loại đổi mới tiếp thị có trong ấn bản thứ ba của Cẩm nang Oslo (áp dụng các phương pháp sắp xếp sản phẩm và quảng bá hoặc định giá sản phẩm) không được liệt kê trong phần mô tả ngắn về sáu chức năng kinh doanh trong Bảng 3.1 , nhưng chúng được đưa vào trong các mô tả chi tiết. Ngoài ra, sổ tay hướng dẫn này bao gồm những đổi mới liên quan đến thiết kế sản phẩm theo đổi mới sản phẩm, trong khi ấn bản thứ ba bao gồm những đổi mới này trong đổi mới tiếp thị. Sự thay đổi đến từ mối quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động thiết kế và phát triển các đặc tính sản phẩm cho cả hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, những thay đổi trong thiết kế bao bì vẫn được tiếp thị.

3,45. Định nghĩa của ấn bản thứ tư và ấn bản thứ ba rất phù hợp đối với hai loại đổi mới quy trình kinh doanh, cụ thể là sản xuất hàng hóa và dịch vụ, phân phối và hậu cần. Tiểu thể loại dịch vụ phụ trợ của ấn bản thứ ba được phân chia trong ấn bản này giữa một bên là hệ thống thông tin và truyền thông và bên kia là quản trị và quản lý, với phần sau bao gồm các hoạt động được liệt kê trong ấn bản thứ ba dưới mục đổi mới tổ chức.

 

 

Bảng 3.2. So sánh các loại đổi mới trong ấn bản Cẩm nang Oslo hiện tại và trước đây
Phiên bản thứ tư, 2018 ( OM4 ) so với phiên bản thứ ba, 2005 ( OM3 )
OM3 thành phần con OM3 OM4 1 sự khác biệt
Sản phẩm Các mặt hàng

Dịch vụ

Các mặt hàng

Dịch vụ

Hàng hóa và dịch vụ bao gồm các sản phẩm thu thập kiến thức và sự kết hợp của chúng.

Bao gồm các đặc tính thiết kế của hàng hóa và dịch vụ.

Bao gồm các đặc điểm thiết kế sản phẩm, được bao gồm trong đổi mới tiếp thị trong OM3.
Quá trình Sản xuất

giao hàng và hậu cần

Các dịch vụ phụ trợ, bao gồm dịch vụ mua hàng, kế toán và CNTT

Sản xuất

Phân phối và hậu cần

Hệ thống thông tin và truyền thông

Các dịch vụ phụ trợ trong OM3 chuyển sang quản lý và điều hành.
tổ chức Thông lệ kinh doanh

Tổ chức nơi làm việc (phân công trách nhiệm)

Quan hệ đối ngoại

Sự điều hành và quản lý Những đổi mới về tổ chức trong OM3 thuộc các tiểu thể loại quản trị và quản lý a, b và f trong ấn bản sổ tay này.

Các dịch vụ phụ trợ trong quản lý và điều hành (các hạng mục phụ c, d và e) được bao gồm trong quá trình đổi mới trong OM3 .

Tiếp thị Thiết kế sản phẩm

Vị trí và đóng gói sản phẩm

khuyến mãi sản phẩm

định giá

Tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ sau bán hàng Những đổi mới tiếp thị trong OM3 được bao gồm trong các tiểu thể loại a và b trong hướng dẫn này.

Những đổi mới trong bán hàng, dịch vụ hậu mãi và các chức năng hỗ trợ khách hàng khác không được đưa vào OM3 .

Những đổi mới liên quan đến thiết kế sản phẩm được bao gồm trong mục đổi mới sản phẩm trong sách hướng dẫn này.

không áp dụng không áp dụng Phát triển sản phẩm và quy trình kinh doanh Không được xem xét rõ ràng trong OM3  , rất có thể được báo cáo là Đổi mới quy trình.

 1. Có thể bổ sung mức độ chi tiết bằng cách phân tổ các mô tả chi tiết trong Bảng 3.1 .

3,46. Nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng các nhà quản lý doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa đổi mới tổ chức và đổi mới quy trình. Do đó, đổi mới tổ chức trong sổ tay này được gộp vào một loại quy trình kinh doanh (quản trị và quản lý) bao gồm các hoạt động có thể liên quan đến những gì trước đây được mô tả là đổi mới tổ chức, chẳng hạn như quản lý chiến lược (thực tiễn kinh doanh và quan hệ bên ngoài trong ấn bản thứ ba) và quản lý nguồn nhân lực (tổ chức nơi làm việc trong phiên bản thứ ba).

3,47. Ấn bản thứ ba của sổ tay hỗ trợ việc xây dựng danh mục “chỉ các nhà đổi mới sản phẩm hoặc quy trình” loại trừ các công ty chỉ đổi mới tổ chức hoặc đổi mới tiếp thị. Danh mục này có thể được tính gần đúng bằng cách sử dụng danh mục đổi mới sản phẩm trong sách hướng dẫn này cộng với ba danh mục quy trình kinh doanh: (i) sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ; (ii) phân phối và hậu cần; và (iii) hệ thống thông tin và truyền thông. Sự gần đúng không hoàn hảo vì sự khác biệt giữa ấn bản thứ ba và ấn bản hiện tại trong việc phân loại các loại dịch vụ thiết kế sản phẩm, mua hàng và kế toán khác nhau.

3,48. Các cuộc khảo sát về đổi mới trước đây tiếp theo sau ấn bản thứ ba của sổ tay hướng dẫn này đã thu thập dữ liệu về nhiều loại đổi mới. Ví dụ: Khảo sát Đổi mới Cộng đồng Châu Âu (CIS) đã thu thập dữ liệu về hai loại đổi mới sản phẩm, ba loại đổi mới quy trình, bốn loại đổi mới tổ chức và bốn loại đổi mới tiếp thị. Dữ liệu này có thể được phân tích lại để tính gần đúng các loại đổi mới trong Bảng 3.1, do đó giảm thiểu tác động của sự gián đoạn trong chuỗi. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ khi các cuộc khảo sát dựa trên phiên bản thứ ba không thể sao chép các danh mục của sổ tay hướng dẫn này, do thiếu phạm vi bao quát của một số chức năng hành chính và quản lý (ví dụ: quản trị doanh nghiệp), tài chính, dịch vụ sau bán hàng và chức năng kinh doanh phát triển sản phẩm và quy trình kinh doanh.

Sự kết hợp của một số loại hình đổi mới theo đối tượng

3,49. Nhiều đổi mới được gộp lại, thể hiện các đặc điểm bao gồm nhiều loại hình (O’Brien và cộng sự, 2015; Frenz và Lambert, 2012; OECD, 2013). Điều này là do sự bổ sung giữa các loại hình đổi mới khác nhau. Một vài kết hợp có thể có của các loại hình đổi mới như sau:

 • Đổi mới quy trình kinh doanh có thể cải thiện đáng kể chất lượng của sản phẩm, dẫn đến quá trình kinh doanh chung và đổi mới sản phẩm.
 • Đổi mới sản phẩm có thể yêu cầu đổi mới quy trình kinh doanh hỗ trợ. Điều này đặc biệt phổ biến đối với đổi mới dịch vụ. Ví dụ, một chức năng trực tuyến mới để bán sản phẩm thông tin vừa là đổi mới quy trình kinh doanh (yêu cầu phát triển web và CNTT) vừa là đổi mới dịch vụ cho người dùng tiềm năng. Nếu lần đầu tiên nó tạo ra một kênh bán hàng mới, thì đó cũng có thể là một sự đổi mới về tiếp thị.
 • Đổi mới sản phẩm và quy trình kinh doanh có thể gắn bó chặt chẽ với nhau, đặc biệt khi quy trình không thể phân biệt được với sản phẩm. Điều này đặc biệt áp dụng cho các dịch vụ mà quá trình sản xuất, giao hàng và tiêu dùng diễn ra đồng thời.
 • Những thay đổi của công ty đối với các đầu ra phi kinh tế của quy trình sản xuất, chẳng hạn như khí thải carbon hoặc NOxtừ sản xuất năng lượng, là do những đổi mới trong quy trình kinh doanh, nhưng các công ty có thể chọn đưa các thay đổi về phát thải vào mô tả sản phẩm nếu có nhu cầu thị trường. Trong ví dụ này, năng lượng phát thải thấp có thể là đổi mới quy trình kinh doanh và đổi mới sản phẩm.

3,50. Cách tiếp cận đối tượng được thảo luận trong Chương 10 có thể giúp thu thập thông tin về tần suất xuất hiện của các loại đổi mới đi kèm khác nhau.

Đổi mới mô hình kinh doanh

3.51. Một mô hình kinh doanh bao gồm tất cả các quy trình kinh doanh cốt lõi như sản xuất, hậu cần, tiếp thị và sắp xếp hợp tác cũng như các sản phẩm chính mà một công ty bán trong hiện tại hoặc trong tương lai, để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Một công ty có thể sử dụng một mô hình kinh doanh đơn lẻ hoặc một số mô hình kinh doanh cùng một lúc, chẳng hạn cho các dòng sản phẩm hoặc thị trường khác nhau. Tài liệu quản lý đổi mới lưu ý rằng các mô hình kinh doanh thành công kết hợp phương pháp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng so với những gì đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp và một công thức lợi nhuận để kiếm thu nhập từ việc cung cấp tiện ích cho khách hàng (Johnson, Christensen và Kagermann, 2008).

3,52. Không có một định nghĩa duy nhất có thể thay đổi từ đổi mới mô hình kinh doanh một phần chỉ ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc chức năng kinh doanh của công ty, đến đổi mới mô hình kinh doanh toàn diện liên quan đến cả sản phẩm và chức năng kinh doanh – được công nhận là đổi mới mô hình kinh doanh, Trong nhiều trường hợp, rất khó để phân biệt đổi mới một phần mô hình kinh doanh với đổi mới sản phẩm và quy trình kinh doanh.

3,53. Đổi mới mô hình kinh doanh toàn diện được quan tâm nhiều hơn vì chúng có thể có tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng và sản xuất kinh tế, chuyển đổi thị trường và có khả năng tạo ra những thị trường mới. Chúng có thể ảnh hưởng đến cách một công ty tạo ra tiện ích cho người dùng (đổi mới sản phẩm) và cách sản phẩm được sản xuất, đưa ra thị trường hoặc định giá (đổi mới quy trình kinh doanh).

3,54. Có ba loại đổi mới mô hình kinh doanh toàn diện ở các công ty hiện tại: (i) một công ty mở rộng hoạt động kinh doanh của mình để bao gồm các loại sản phẩm và thị trường hoàn toàn mới đòi hỏi phải cung cấp các quy trình kinh doanh mới; (ii) một công ty ngừng các hoạt động trước đây của mình và tham gia vào các loại sản phẩm và thị trường mới đòi hỏi các quy trình kinh doanh mới; và (iii) một công ty thay đổi mô hình kinh doanh cho các sản phẩm hiện có của mình, ví dụ: công ty chuyển sang mô hình kỹ thuật số với các quy trình kinh doanh mới để sản xuất và giao hàng và sản phẩm thay đổi từ hàng hóa hữu hình sang dịch vụ thu thập kiến thức.

3,55. Không nên trực tiếp thu thập dữ liệu về đổi mới mô hình kinh doanh như một danh mục riêng biệt, độc lập thông qua các cuộc khảo sát về đổi mới vì khó phân biệt đổi mới mô hình kinh doanh một phần với các loại khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đổi mới mô hình kinh doanh toàn diện có thể được ước tính thông qua phân tích (xem Chương 11) kết hợp thông tin về các loại đổi mới do một công ty đưa ra với các câu hỏi khác về mục tiêu đổi mới, bao gồm cả câu hỏi về mục tiêu thiết lập mô hình kinh doanh mới (xem Chương 8). Việc xác định loại đổi mới mô hình kinh doanh toàn diện thứ ba có thể yêu cầu các câu hỏi chuyên dụng về những thay đổi đối với các sản phẩm hiện có.

3.3.2. Các loại đổi mới theo tính mới và tác động

3,56. Yêu cầu cơ bản đối với một sự đổi mới là nó phải khác biệt đáng kể so với các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh trước đây của công ty. Vì “sự khác biệt đáng kể” là chủ quan và sẽ thay đổi tùy theo khả năng và bối cảnh của công ty, nên việc giải thích và so sánh số liệu thống kê về đổi mới có thể được hưởng lợi từ dữ liệu bổ sung về tầm quan trọng của đổi mới xét về tính mới hoặc tác động kinh tế của chúng . Một số hình thức mới lạ, chẳng hạn như đổi mới đột phá hoặc triệt để và một số loại tác động kinh tế rất khó xác định trong khoảng thời gian quan sát hạn chế được khuyến nghị cho các cuộc khảo sát về đổi mới. Các biện pháp thay thế về tính mới, “sáng tạo” và tác động kinh tế phù hợp với giai đoạn quan sát khảo sát bao gồm:

 • liệu một sự đổi mới chỉ mới đối với công ty, mới đối với thị trường của công ty hay mới đối với thế giới
 • kỳ vọng của công ty về tiềm năng chuyển đổi thị trường mà nó hoạt động
 • kỳ vọng của công ty về tiềm năng cải thiện khả năng cạnh tranh của nó.

3,57. Cách tiếp cận đầu tiên và được sử dụng rộng rãi nhất là xác định tính mới của những đổi mới của một công ty (hoặc ít nhất là một trong những đổi mới của nó) so với tình trạng nghệ thuật trên thị trường hoặc ngành mà công ty đang hoạt động. Một công ty có thể phục vụ một thị trường duy nhất (nếu nó chỉ cung cấp một loại sản phẩm) hoặc một vài thị trường (nếu nó cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau). Một thị trường có thể bị hạn chế về mặt địa lý (nếu một công ty chỉ phục vụ khách hàng ở những khu vực cụ thể) hoặc có thể là thị trường toàn cầu. Một công ty có thể bán sản phẩm của mình trực tiếp trên thị trường địa phương, khu vực, quốc gia hoặc quốc tế hoặc thông qua việc sử dụng các trung gian. Đổi mới cũng có thể tạo ra thị trường mới, điều này có thể cho phép công ty đổi mới hưởng lợi từ giá độc quyền trong một khoảng thời gian nhất định.

3,58. Nên hỏi người trả lời liệu công ty của họ có một hay nhiều đổi mới sản phẩm hay đổi mới quy trình kinh doanh là một điểm mới trên thị trường (nghĩa là lần đầu tiên đổi mới thị trường của họ). Việc giải thích tính mới của thị trường phải được kết hợp với thông tin về khu vực địa lý mà công ty phục vụ. Một sự đổi mới của thị trường địa phương hoặc khu vực có thể dựa trên việc bắt chước những gì đã có sẵn ở các thị trường địa lý khác, trong khi một sự đổi mới đầu tiên trên thế giới sẽ dẫn đầu thị trường.

3,59. Những người được hỏi có thể khó ước tính liệu họ có đổi mới sản phẩm đầu tiên trên thế giới hay không, trừ khi đổi mới dựa trên một hoặc nhiều phát minh đã được cấp bằng sáng chế đã trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt để thiết lập tính mới toàn cầu. Đổi mới sản phẩm đầu tiên trên thế giới ngụ ý mức độ mới lạ hơn về chất so với đổi mới mới tiếp cận thị trường.

3,60. Các công ty phát triển đổi mới đầu tiên thường là động lực thúc đẩy đổi mới tiếp theo trong một ngành. Những ý tưởng và kiến thức mới thường bắt nguồn từ những công ty này, nhưng tác động kinh tế của những đổi mới của họ thường sẽ phụ thuộc vào việc các công ty khác áp dụng (hoặc bắt chước) những đổi mới đó. Thông tin về mức độ mới lạ có thể được sử dụng để xác định người phát triển, người chấp nhận và người bắt chước đổi mới, để kiểm tra các mô hình phổ biến và để xác định người dẫn đầu và người theo sau thị trường.

3.61. Tính mới của đổi mới quy trình kinh doanh so với những gì đã được các công ty khác sử dụng có thể khiến người trả lời khó xác định do tầm quan trọng của tính bảo mật để bảo vệ quy trình kinh doanh. Tuy nhiên, bằng chứng từ thử nghiệm nhận thức cho thấy rằng nhiều nhà quản lý có thể đánh giá tính mới của các đổi mới quy trình trên thị trường của họ, đặc biệt đối với các đổi mới quy trình kinh doanh quan trọng nhất. Hơn nữa, câu trả lời “không biết” có thể cung cấp thông tin có giá trị về mức độ bí mật được sử dụng trong các ngành hoặc loại hình doanh nghiệp cụ thể.

3,62. Lựa chọn thứ hai về khả năng đổi mới có khả năng biến đổi (hoặc tạo ra) thị trường có thể cung cấp một chỉ báo khả thi về khả năng xảy ra một đổi mới triệt để hoặc đột phá. Những đổi mới cấp tiến được coi là để thay đổi hiện trạng, trong khi đổi mới đột phá bắt nguồn từ những ứng dụng đơn giản trong một thị trường ngách và sau đó lan tỏa khắp thị trường, cuối cùng thay thế các đối thủ cạnh tranh lâu đời (Christensen, 1997). Mặc dù các nhà quản lý có thể ước tính tiềm năng của một đổi mới để biến đổi thị trường, nhưng những đổi mới triệt để và đột phá có thể rất hiếm và do đó, các cuộc điều tra về đổi mới có thể là một công cụ kém để phát hiện chúng. Các câu hỏi liên quan nên được giới hạn trong một đổi mới quan trọng nhất (xem Chương 10).

3,63. Lựa chọn thứ ba về tác động của đổi mới đối với khả năng cạnh tranh của công ty có thể được đánh giá đối với đổi mới sản phẩm thông qua thay đổi quan sát được về doanh số bán hàng trong khoảng thời gian quan sát (xem Chương 4) hoặc bằng cách hỏi trực tiếp về những kỳ vọng trong tương lai về tác động của đổi mới đối với khả năng cạnh tranh (xem Chương 4). 7).

3.4. Những thay đổi không phải là đổi mới

3,64. Phần này thảo luận về những thay đổi không phải là đổi mới hoặc chỉ có thể được coi là đổi mới nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể. Các nguyên tắc cơ bản là những nguyên tắc đã được giới thiệu trước đó trong phần  3.2 , cụ thể là một sự đổi mới phải được thực hiện và phải khác biệt đáng kể so với các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh trước đây của công ty.

3,65. Bản thân những thay đổi hoặc cập nhật thường xuyên không thể hiện sự đổi mới của sản phẩm. Điều này bao gồm các bản cập nhật phần mềm chỉ xác định và loại bỏ các lỗi mã hóa cũng như các thay đổi theo mùa trong kiểu dáng quần áo.

3,66. Thay thế hoặc mở rộng vốn đơn giản không phải là một sự đổi mới. Điều này bao gồm việc mua các mẫu thiết bị được cài đặt giống hệt nhau hoặc các phần mở rộng nhỏ và cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm hiện có. Thiết bị mới hoặc phần mở rộng phải mới đối với công ty và liên quan đến sự cải tiến đáng kể về thông số kỹ thuật.

3,67. Việc giới thiệu sản phẩm chỉ liên quan đến những thay đổi nhỏ về mặt thẩm mỹ , chẳng hạn như thay đổi màu sắc hoặc thay đổi nhỏ về hình dạng, không đáp ứng yêu cầu về “sự khác biệt đáng kể” và do đó không phải là đổi mới sản phẩm.

3,68. Các công ty tham gia sản xuất theo yêu cầu sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ đơn lẻ và thường phức tạp để bán trên thị trường (ví dụ: trò chơi máy tính, phim) hoặc theo đơn đặt hàng của khách hàng (ví dụ: tòa nhà, nhà máy sản xuất, hệ thống hậu cần, máy móc, báo cáo tư vấn). Trừ khi mặt hàng dùng một lần hiển thị các thuộc tính khác biệt đáng kể so với các sản phẩm mà công ty đã sản xuất trước đó, nếu không thì đó không phải là một sản phẩm đổi mới. Nó không phải là một sự đổi mới quy trình kinh doanh trừ khi việc phát triển mặt hàng một lần yêu cầu công ty phát triển và sử dụng các khả năng khác biệt hoặc nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, việc sử dụng đầu tiên của sản xuất tùy chỉnh có thể là một sự đổi mới quy trình kinh doanh.

3,69. Khái niệm, nguyên mẫu hoặc mô hình sản phẩm được quảng cáo chưa tồn tại nói chung không phải là đổi mới sản phẩm vì nó không đáp ứng yêu cầu triển khai, ngay cả khi khách hàng có thể đặt hàng trước hoặc thanh toán trước cho khái niệm đó, chẳng hạn như sản phẩm khái niệm được tài trợ bởi nguồn cung ứng cộng đồng. Khái niệm này có thể bị lỗi hoặc mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước khi có sẵn để sử dụng.

3,70. Có thể khó quyết định liệu việc triển khai có diễn ra hay không trong trường hợp các sản phẩm tri thức mới đã được bán cho các bên khác. Trong khi người bán đã đưa một sản phẩm mới ra thị trường, người mua có thể không sử dụng nó trong quy trình kinh doanh của họ hoặc đưa nó vào thị trường của họ. Người cung cấp kiến thức là đối tượng của phép đo có thể không biết những thông tin như vậy và phải quyết định xem có nên báo cáo một đổi mới hay không. Nếu sản phẩm tri thức đáp ứng các yêu cầu về tính mới và ý nghĩa để được coi là sản phẩm đổi mới, sản phẩm tri thức có thể được coi là vượt qua kiểm tra triển khai nếu nó đã được một công ty bán trên thị trường cho một hoặc nhiều bên khác.

3,71. Đầu ra của các công ty dịch vụ sáng tạo và chuyên nghiệp, chẳng hạn như báo cáo cho khách hàng, sách hoặc phim theo mặc định không phải là một sự đổi mới đối với các công ty phát triển chúng. Ví dụ, một báo cáo của công ty tư vấn tóm tắt kết quả của một dự án thiết kế không có các yếu tố mới lạ chính được thực hiện theo hợp đồng cho khách hàng thì không phải là sản phẩm đổi mới của công ty tư vấn. Vai trò của báo cáo đối với đổi mới đối với công ty mua phụ thuộc vào việc kết quả của nó có được sử dụng trong các hoạt động đổi mới của công ty khách hàng hay không. Tuy nhiên, công ty tư vấn có thể được ghi nhận là đổi mới nếu họ triển khai các quy trình kinh doanh mới như một phần của việc thực hiện dự án cho khách hàng của mình, hoặc nếu các bản thiết kế hoặc thiết kế được bán trên thị trường đáp ứng các yêu cầu đổi mới về tính mới và ý nghĩa. Những hiện tượng này được xem xét chi tiết hơn trong Chương 4 và 6.

3,72. Các hành động của các công ty bán lẻ, bán buôn, vận chuyển và lưu trữ, và dịch vụ cá nhân nhằm mở rộng phạm vi sản phẩm được xử lý hoặc cung cấp cho khách hàng chỉ là một sự đổi mới nếu việc mở rộng đó đòi hỏi công ty phải có những thay đổi đáng kể đối với quy trình kinh doanh của mình. Một nhà nhập khẩu hoặc nhà bán buôn trái cây bổ sung nhiều loại trái cây mới để bán cho các nhà bán lẻ không tham gia vào đổi mới trừ khi việc mở rộng đòi hỏi một sự thay đổi lớn đối với các quy trình kinh doanh như phát triển chuỗi cung ứng mới hoặc mua thiết bị làm lạnh mới (ví dụ: để cho phép giao sản phẩm tươi mà trước đây không thể thực hiện được).

3,73. Hoạt động của các công ty mới thành lập (hầu hết trong số đó là các công ty dịch vụ) có khả năng gây nhầm lẫn đối với định nghĩa cơ bản về đổi mới vì trong một khoảng thời gian, một công ty mới sẽ không có sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh trước đó để so sánh. Trong trường hợp này, nhóm so sánh là những gì có sẵn trên thị trường liên quan. Một sản phẩm của một công ty mới được coi là một sự đổi mới nếu nó khác biệt đáng kể so với các sản phẩm hiện có trên thị trường của nó. Tương tự như vậy, một quy trình kinh doanh của một công ty mới là một sự đổi mới quy trình nếu nó khác biệt đáng kể so với các quy trình kinh doanh được sử dụng bởi các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, những người trả lời từ các công ty mới có thể coi tất cả các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh của họ là những đổi mới. Do đó, có thể cần phải cung cấp các kết quả riêng biệt cho các công ty mới thành lập, chẳng hạn như các công ty mới thành lập. Ngoài ra,

3,74. Trong trường hợp không có đủ điều kiện bổ sung, việc sáp nhập hoặc mua lại các công ty khác không phải là đổi mới quy trình kinh doanh theo đúng nghĩa của chúng. Tuy nhiên, sáp nhập và mua lại có thể thúc đẩy đổi mới quy trình kinh doanh nếu công ty phát triển hoặc áp dụng một quy trình kinh doanh mới do kết quả của việc sáp nhập hoặc nhằm mục đích cải thiện sự thành công của việc sáp nhập hoặc mua lại.

3,75. Ngừng sử dụng quy trình kinh doanh, ngừng thuê ngoài quy trình kinh doanh hoặc rút sản phẩm khỏi thị trường không phải là đổi mới. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tiên các quy trình kinh doanh để xác định thời điểm ngừng hoạt động có thể đáp ứng các yêu cầu đổi mới.

3,76. Một sự thay đổi do giá yếu tố bên ngoài xác định không có khả năng đại diện cho một sự đổi mới. Ví dụ, một sự đổi mới không xảy ra khi cùng một mẫu điện thoại di động được chế tạo và bán với giá thấp hơn chỉ vì giá của chip xử lý video giảm.

3,77. Việc xây dựng một chiến lược quản lý hoặc công ty mới không phải là một sự đổi mới nếu nó không được thực hiện. Hơn nữa, một sự thay đổi trong quy trình kinh doanh không phải là một sự đổi mới nếu nó đã được sử dụng ở dạng giống hệt nhau trong các bộ phận khác của công ty.

3.5. Đổi mới và hồ sơ kinh doanh

3.5.1. Doanh nghiệp đổi mới và tích cực đổi mới

3,78. Trạng thái đổi mới của một công ty được xác định trên cơ sở tham gia vào các hoạt động đổi mới và giới thiệu một hoặc nhiều đổi mới trong khoảng thời gian quan sát của một bài tập thu thập dữ liệu. Như đã thảo luận trong Chương 9, thời gian quan sát được khuyến nghị có thể thay đổi từ một đến ba năm.

3,79. Trong thời gian quan sát, bất kỳ hoạt động đổi mới nhất định nào của công ty có thể:

 • Dẫn đến một sự đổi mới. Do đó, hoạt động đổi mới có thể chấm dứt trong thời gian quan sát sau khi thực hiện hoặc nó vẫn có thể tiếp tục nếu nó được thực hiện cho các dự án đổi mới khác.
 • Được liên tục mà không có một sự đổi mới. Công việc vẫn có thể được tiến hành và tiến hành theo kế hoạch, hoặc bị trì hoãn vì nhiều lý do, chẳng hạn như khó khăn kỹ thuật hoặc thiếu chuyên môn hoặc tài chính.
 • Bị hủy bỏ, ngừng hoặc tạm dừng, chẳng hạn như khi các hoạt động phát triển đổi mới bị dừng trước khi triển khai.

3,80. Ba kết quả này áp dụng cho một loạt các hoạt động và dự án đổi mới trong một công ty. Sự kết hợp dữ liệu về tỷ lệ đổi mới và hoạt động đổi mới (tình trạng đổi mới) tạo ra bốn loại có thể cho tình trạng đổi mới của một công ty, như được trình bày trong Bảng 3.3 .

Bảng 3.3. Doanh nghiệp đổi mới và tích cực đổi mới
Công ty có hoạt động đổi mới trong giai đoạn quan sát
Đúng KHÔNG
Công ty có ít nhất một đổi mới trong giai đoạn quan sát. Đúng Công ty có một hoặc nhiều đổi mới và do đó là một công ty đổi mới. Các hoạt động đổi mới có thể đang diễn ra, tạm dừng, đã hoàn thành hoặc bị bỏ dở. Nó có thể xảy ra nếu tất cả các công việc giới thiệu một sự đổi mới được tiến hành trước giai đoạn quan sát.
KHÔNG Công ty đang tích cực đổi mới, nhưng chưa đưa ra một đổi mới nào, mặc dù nó có thể làm như vậy trong tương lai. Công ty không tham gia vào các hoạt động đổi mới và không đưa ra bất kỳ đổi mới nào trong giai đoạn quan sát.

3,81. Sự kết hợp trong Bảng 3.3 dẫn đến ba định nghĩa cốt lõi áp dụng cho các công ty:

Một công ty đổi mới báo cáo một hoặc nhiều đổi mới trong khoảng thời gian quan sát. Điều này cũng áp dụng cho một công ty chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới về một đổi mới.

Một công ty không đổi mới báo cáo không có đổi mới nào trong khoảng thời gian quan sát.

Trong thời gian quan sát, một công ty tích cực đổi mới tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động để phát triển hoặc triển khai các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến cho mục đích sử dụng đã định. Cả doanh nghiệp đổi mới và không đổi mới đều có thể hoạt động đổi mới trong một giai đoạn quan sát.

3,82. Loại thứ tư của một công ty đổi mới không có hoạt động đổi mới trong thời gian quan sát là rất hiếm. Ví dụ, điều này sẽ xảy ra nếu một công ty đảm nhận tất cả các hoạt động đổi mới ngoại trừ việc triển khai trước thời kỳ quan sát và việc triển khai không yêu cầu thêm nguồn lực. Nó cũng có thể xảy ra nếu một sự đổi mới là kết quả của các hoạt động kinh doanh chung không nhằm mục đích giới thiệu một sự đổi mới một cách rõ ràng.

3,83. Điều quan trọng đối với các hoạt động đo lường là tính đến mối quan hệ năng động giữa đổi mới được coi là một quá trình (các hoạt động đổi mới) và như một kết quả. Độ dài của giai đoạn quan sát cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố của các doanh nghiệp trong bốn nhóm trong Bảng 3.3 . Trong các ngành có thời gian phát triển ngắn và vòng đời sản phẩm dài, thời gian quan sát ngắn có thể dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới và hoạt động đổi mới thấp. Trong các ngành có thời gian phát triển dài, thời gian quan sát ngắn có thể dẫn đến tỷ lệ doanh nghiệp tích cực đổi mới cao kết hợp với tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới báo cáo ít nhất một đổi mới thấp. Chương 9 thảo luận sâu hơn về tác động của độ dài thời gian quan sát đối với tình trạng đổi mới.

3.6. Sử dụng các định nghĩa đổi mới trong thu thập dữ liệu

3,84. Đổi mới là một cấu trúc chủ quan có khả năng đo lường để đưa ra kết quả khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm, niềm tin và bối cảnh của người trả lời (Galindo-Rueda và Van Cruysen, 2016). Do đó, để đảm bảo chất lượng thống kê và khả năng so sánh, các định nghĩa được sử dụng trong khảo sát và các phương pháp thu thập dữ liệu khác phải nắm bắt được ý nghĩa dự kiến của các định nghĩa trong sổ tay hướng dẫn này, đồng thời tính đến sự khác biệt về ngôn ngữ và từ vựng mà những người trả lời tiềm năng sử dụng và hiểu.

3.6.1. Sử dụng thuật ngữ “đổi mới” trong khảo sát

3,85. Một cuộc khảo sát đổi mới có thể được thiết kế để không bao giờ sử dụng thuật ngữ “đổi mới” để tránh xung đột giữa định nghĩa chính thức về đổi mới và cách hiểu của mỗi người trả lời. Điều này có thể dẫn đến các phản hồi khách quan hơn và giảm các vấn đề về khả năng so sánh giữa các ngành hoặc quốc gia. Một ví dụ là Khảo sát Đặc điểm Kinh doanh của Úc, thay thế thuật ngữ “đổi mới” bằng một mô tả về tất cả các loại đổi mới. Ví dụ, cuộc khảo sát năm 2013 (dựa trên ấn bản thứ ba của Cẩm nang Oslo) hỏi những người được hỏi “doanh nghiệp này lấy ý tưởng và thông tin từ đâu để phát triển hoặc giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, quy trình hoặc phương pháp mới?”. Điều này cũng minh họa một nhược điểm quan trọng của việc tránh sử dụng từ “đổi mới”: nó có thể yêu cầu liệt kê tất cả các loại đổi mới trong nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, việc áp dụng trong sổ tay hướng dẫn này chỉ hai loại đổi mới chính, sản phẩm và quy trình kinh doanh, sẽ cải thiện khả năng của các bài tập thu thập dữ liệu để tránh thuật ngữ “đổi mới” trong khi vẫn đảm bảo tính kinh tế của ngôn ngữ.

3.6.2. hồ sơ đổi mới

3,86.Định nghĩa tối thiểu về một công ty đổi mới là một chỉ số kém để so sánh sự đổi mới giữa các ngành, loại quy mô công ty hoặc quốc gia vì nó không nắm bắt được những khác biệt về tính mới của đổi mới hoặc năng lực phát triển đổi mới của mỗi công ty. Thông tin về tình trạng đổi mới của doanh nghiệp có thể được kết hợp với các thông tin khác về tính mới của đổi mới, hoạt động đổi mới (xem Chương 4), hoặc phân chia nỗ lực đổi mới (xem Chương 5) để đưa ra các chỉ số về tính mới của đổi mới và năng lực đổi mới của từng doanh nghiệp . Các chỉ số này có thể được tổng hợp để tạo ra hồ sơ đổi mới cho các công ty theo ngành, loại quy mô công ty hoặc quốc gia. Khi được kết hợp với dữ liệu kết quả (xem Chương 11), hồ sơ có thể được sử dụng để khám phá sự đóng góp của đổi mới vào hiệu quả hoạt động của công ty và tiện ích cho người sử dụng đổi mới.

3.6.3. Ưu tiên thu thập dữ liệu về đổi mới

3,87. Nên thu thập dữ liệu về các chủ đề liên quan sau đây để nghiên cứu về tình trạng đổi mới và hồ sơ đổi mới (xem Chương 11).

3,88. Dữ liệu về từng loại đổi mới chính theo đối tượng (sản phẩm và quy trình kinh doanh) có thể được thu thập thông qua một câu hỏi duy nhất cho từng loại, nhưng sẽ hữu ích cho việc diễn giải khi bao gồm các câu hỏi bổ sung về hai loại đổi mới sản phẩm và sáu loại đổi mới quy trình kinh doanh . Điều này sẽ dẫn đến thông tin chi tiết hơn đáng kể về các đổi mới của từng công ty và cho phép nhân rộng các loại đổi mới chung (nghĩa là đổi mới sản phẩm hoặc quy trình) được xác định trong ấn bản thứ ba của sổ tay này.

3,89. Việc thu thập dữ liệu về các đặc điểm đổi mới và tính mới được khuyến nghị để tạo hồ sơ đổi mới giúp phân loại các công ty theo đặc điểm của các nỗ lực đổi mới và đổi mới của họ. Các câu hỏi liên quan để xây dựng hồ sơ bao gồm:

 • Các cấp độ khác nhau của tính mới đổi mới, theo tiểu mục  3.2.
 • Các đặc điểm của đổi mới sản phẩm, bao gồm cả thiết kế, theo tiểu mục  3.1.
 • Vai trò của bên thứ ba trong việc phát triển và triển khai đổi mới, theo tiểu mục 2.2và Chương 5.
 • Sự tồn tại của các hoạt động đổi mới đang diễn ra hoặc đã ngừng, theo tiểu mục  5.1.

3,90. Khái niệm về tính mới có thể áp dụng cho cả đổi mới sản phẩm và quy trình kinh doanh, nhưng đối với các nhà quản lý, các câu hỏi về tính mới có thể dễ trả lời hơn đổi mới sản phẩm.

Nguồn: Trung tâm NC&PT hội nhập KH&CN quốc tế liên kết nguồn tin và dịch tại Cổng thông tin của Tổ chức phát triển kinh tế OECD

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264304604-6-en/index.html?itemId=/content/component/9789264304604-6-en